Title: Optimalizace řízení a plánování cash flow
Other Titles: Optimization of cash flow management and planning
Authors: Bezvodová, Šárka
Advisor: Krechovská Michaela, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39013
Keywords: cash flow;finanční řízení;finanční plánování;finanční analýza;optimalizace.
Keywords in different language: cash flow;financial management;financial planning;financial analysis;optimization.
Abstract: Předmětem diplomové práce je optimalizace řízení a plánování cash flow. První část práce je věnována teoretickému vymezení finančního plánování, cash flow, finančního řízení a finanční analýze. Poté jsou teoretické poznatky aplikovány na společnost UBK, s.r.o. z pohledu externího analytika za roky 2015 - 2017. Zdrojem dat jsou veřejně dostupné účetní výkazy. Po představení společnosti následuje zhodnocení aktuálního stavu finančního řízení a plánování cash flow. Za účelem návrhu optimalizace řízení a plánování cash flow je provedena nejen analýza výkazu cash flow, ale také finanční analýza. Na základě výsledků provedené analýzy je zpracováno doporučení pro finanční řízení společnosti a optimalizaci cash flow. Závěr práce obsahuje rekapitulaci nejvýznamnějších informací a shrnutí celkové situace společnosti za sledované období.
Abstract in different language: The subject of the diploma thesis is optimization of cash flow management and planning. The first part is devoted to the theoretical definition of financial planning, cash flow, financial management and financial analysis. Theoretical knowledge is then applied to UBK, s.r.o. from the perspective of an external analyst for the years 2015-2017. The source of data is publicly available financial statements. After presentation of company follows evaluation of the current state of financial management and cash flow planning. In order to design optimization of cash flow management and planning, not only is the cash flow statement analyzed but also the financial analysis. Based on the results of the analysis, are developed recommendations for the company's financial management and cash flow optimization. The conclusion of the thesis contains a recapitulation of the most important information and a summary of the overall situation of the company over the monitored period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Bezvodova.pdfPlný text práce6,75 MBAdobe PDFView/Open
DP_Bezvodova_OP.pdfPosudek oponenta práce351,5 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bezvodova_VP.pdfPosudek vedoucího práce169,79 kBAdobe PDFView/Open
DP_Bezvodova.pdfPrůběh obhajoby práce57,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.