Title: Nestandardní měření prašného aerosolu
Other Titles: Nonstandard measurement of a dusty aerosol
Authors: Gonová, Ilona
Advisor: Kubernát, Václav
Referee: Roubal, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3908
Keywords: aerosolové částice;prašný aerosol;prach;PM10;měření prašnosti;GRIMM 1.109;vliv odběrové trasy;účinnost odběrové trasy
Keywords in different language: aerosol particles;particulate matter;dust;PM10;dust measurement;GRIMM 1.109;effect of sampling line;transport efficiency
Abstract: Cílem této diplomové práce je zhodnotit vliv modifikovaného odběru vzorkovaného vzduchu při nestandardním měření aerosolových částic. První část je věnovaná obecnému popisu aerosolových částic, způsobům jejich vzniku, zdravotním účinkům a imisním limitům. Druhá část této práce je zaměřena na měření prašného aerosolu. Postupně jsou popsány jednotlivé metody měření, analyzátor GRIMM 1.109, který byl použit v praktické části této práce, a samotné nestandardní měření. Ve třetí části je teoreticky popsáno chování aerosolových částic při průtoku odběrovou trasou a jsou zde uvedeny vztahy pro výpočet vlivu odběrové trasy na měření. Čtvrtá část této práce se pak věnuje praktickému měření a kvantifikaci vlivu odběrové trasy a odběrové sondy.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to evaluace the effect of the modified discrete sampling air at a non-standard measurement of aerosol particles. The first part is devoted to a general description of the aerosol particles, their ways of creation, health effects and immission standard. The second part of this work is focused on the measurement of particulate matter. There are explanations of measurement methods, GRIMM 1.109 analyzer used in the practical part of this work, and very non-standard measurements. The third part theoretically describes the behavior of aerosol particles in the flow sampling line and there are given formulas for calculating the impal of sampling line on the measurement. The fourth part of this work is devoted to practical measuring and quantifying the effect of sampling line and probe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Gonova Ilona.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
040950_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce287,37 kBAdobe PDFView/Open
040950_oponent.pdfPosudek oponenta práce391,28 kBAdobe PDFView/Open
040950_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce149,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.