Title: Motiv okna v próze Jáchyma Topola
Other Titles: Window theme in prose writings Jáchym Topol
Authors: Budínová, Nikola
Advisor: Zelenková Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39092
Keywords: jáchym topol;próza;novel;motiv;okno;zrcadlo;oko;analýza;význam motivu;užití motivu
Keywords in different language: jáchym topol;prose;novel;motif;window;mirror;eye;analysis;the meaning of the motif;the using of the motif
Abstract: Diplomová práce se zabývá problematikou určitých motivů ve vybraných prózách spisovatele Jáchyma Topola. Počáteční kapitoly jsou věnovány autorovu životu a jeho literární tvorbě. Také je stručně představena teorie motivu. Dále jsou nastíněny předpokládané významy konkrétních motivů okna, zrcadla a oka, na které se práce zaměřuje. Práce si klade za cíl tyto tři motivy vyhledat a analyzovat jejich výskyt právě ve vybraných dílech. V případě motivů okna a oka, které se v textech vyskytují nejčastěji, jsou jejich specifické momenty vyzdviženy u každého textu zvlášť. Následně jsou vystiženy situace, které byly pro většinu děl společné. Zjistili jsme tak, že ačkoliv se Jáchym Topol v průběhu tvorby své třetí prózy odklonil od předchozího stylu psaní, jsou patrné rysy jeho děl, které se objevují napříč díly. Pro naši práci jsou významné právě i tyto momenty opakovaného užití stejných motivů.
Abstract in different language: The thesis deals with the issue of certain motives in the selected prose of writer Jáchym Topol. The initial chapters are devoted to the author's life and his literary creation. Motive theory is also briefly presented. The projected meanings of the particular motives of the window, mirror and eye on which the work focuses are also outlined. The work aims to look up these three motives and analyse their occurrence in just selected works. In the case of the window and eye themes most commonly found in texts, their specific moments are accentuation for each text separately. Consequently, the situations common to most of the works are described. We have thus discovered that although Jáchym Topol has shied away from the previous style of writing during the making of his third prose, the features of his works that appear across the works are evident. It is these moments of repeated use of the same motifs that are relevant to our work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Motiv okna v proze Jachyma Topola.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
budinova_stanek.pdfPosudek oponenta práce44,58 kBAdobe PDFView/Open
budinova_zelenkova.pdfPosudek vedoucího práce38,88 kBAdobe PDFView/Open
budinova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce228,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.