Title: Sledování zapojení vybraných svalů dolních končetin při jízdě na kole s různým nastavením výšky sedla
Other Titles: Monitoring the involvement of selected lower limb muscles during riding a bicycle with different seat height position
Authors: Ryba, Jan
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39112
Keywords: výška sedla;elektromyografie;šlapání;svaly dolní končetina
Keywords in different language: saddle height;electromyography;pedalling;lower limb muscles
Abstract: Práce popisuje rozdíly ve svalovém zapojení dolní končetiny na jízdě na kole při změně výšky sedla. Pozorováno bylo sedm úrovní výšek sedla. Nejvyšší výška sedla, byla stanovena na 100% vzdálenosti mezi trochanter major a pátým metatarsem. Následně bylo měřeno šest sestupných výšek, kdy sedlo se snižovalo o 2% vzdálenosti. Sledováno bylo devět svalu ( m.gluteus maximus, m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.vastus lateralis, m.vastus medialis, m.rectus femoris, m.gastrocnemius medialis, m.gastrocnemius lateralis a m.tibias anterior), kdy jsme sledovali jejich aktivitu pomocí elektromyografie. Ze získaných vstupních dat bylo následovně vytvořeno porovnání. Z porovnání vyplynulo, že nejlepší rozložení napětí mezi svaly je na 96% vzdálenosti mezi trochanter major a pátým metatarsem. Dále bylo pozorováno, že každý proband má rozdílnou aktivaci svalů se změnou výšky a je ovlivněna šlapací dovedností. Přínosem této práce by mělo být, doporučení nastavení výšky sedla na základě vyvážení svalového napětí. A optimalizace určení pohybové vzoru dolní končetiny při jízdě na kole.
Abstract in different language: This thesis describes diffeences in muscle involvement of legs while riding bicycle and changing saddle height. We observed 7 levels of saddle height. The heighest one was set on 100% of distance between trochanter major and fifth metatarsus. Next was measured 6 lowering heights where we lowered by 2% of the distance. We observed 9 muscles ( m.gluteus maximus, m.biceps femoris, m.semitendinosus, m.vastus lateralis, m.vastus medialis, m.rectus femoris, m.gastrocnemius medialis, m.gastrocnemius lateralis a m.tibias anterior), where we observed their activity with electromyograph. From gathered input data was then created comparison. And that turned out as the best tension in muscles is ať 96% of the distance between trochanter major and fifth metatarsus. We also found out that each participant has different activation of muscles with change of the saddle height and it is also influenced by their pedalling skills. Benefit of this thesis should be recommendation for setting a saddle height based on balance of tension in muscles and optimalization of setting a motion pattern of legs while riding bike.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_jryba.pdfPlný text práce2,85 MBAdobe PDFView/Open
Ryba J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce113,21 kBAdobe PDFView/Open
Ryba J. - OP.pdfPosudek oponenta práce172,58 kBAdobe PDFView/Open
Ryba J..pdfPrůběh obhajoby práce56,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39112

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.