Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorŠafanda, Petr
dc.date.accepted2019-6-11
dc.date.accessioned2020-08-24T11:42:17Z-
dc.date.available2017-6-6
dc.date.available2020-08-24T11:42:17Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2018-6-28
dc.identifier73671
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39147
dc.description.abstractBakalářská práce Kulturně-historická topografie Tachovska (zaniklé obce), se zabývá zaniklými obcemi v hranicích okresu Tachov z roku 1960. Sleduje územně-geografický vývoj území, správní vývoj Tachovska a jeho detailní rozdělení do politických okresů. Pozornost je věnována hospodářskému vývoji, následně průzkumu osídlení regionu a složení jeho obyvatelstva. Druhá světová válka, odsun německého obyvatelstva a následné rozdělení hranic železnou oponou zasáhne jednotlivé obce, které tvoří hlavní část práce. Unikátní je jistě i to, že jde o kompletní přehled zaniklých obcí v příhraniční i vnitrozemské části okresu. To vše uzavírá pohled do budoucnosti, věnující se dalšímu využití lokality. Celá práce by měla být zamyšlením nad historií pro nás i budoucí generace.cs
dc.format114 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzaniklé obcecs
dc.subjectokres tachovcs
dc.subjectdruhá světová válkacs
dc.subjectželezná oponacs
dc.subjectodsun němců z československacs
dc.titleKulturně-historická topografie Tachovska (zaniklé obce)cs
dc.title.alternativeCultural-historical topography of the Tachov district (defunct villages)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedBachelor thesis The cultural and historical topography of Tachovska (defunct villages) deals with the extinct municipalities in the border of the Tachov district from 1960. It follows the territorial-geographical development of the territory, the administrative development of Tachov and its detailed division into the political districts. Attention is paid to economic development, followed by a survey of the settlement of the region and the composition of its population. World War II, the expulsion of the German population, and the subsequent division of the frontier by the Iron Curtain will affect the individual municipalities that form the main part of the work. Unique is certainly the fact that it is a complete overview of the extinct municipalities in both border and inland part of the district. All of this closes the view of the future, devoted to the further use of the site. All the work should be a reflection on history for us and future generations.en
dc.title.otherKultur-historische Topographie des Landkreis Tachov (ausgestorbene Dörfer)de
dc.subject.translateddefunct villagesen
dc.subject.translatedtachov districten
dc.subject.translatedworld war iien
dc.subject.translatediron curtainen
dc.subject.translatedexpulsion of germans from czechoslovakiaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Safanda BP Kulturne-historicka topografie Tachovska (zanikle obce).pdfPlný text práce1,88 MBAdobe PDFView/Open
Safanda V.pdfPosudek vedoucího práce470,7 kBAdobe PDFView/Open
Safanda O.pdfPosudek oponenta práce492,99 kBAdobe PDFView/Open
Safanda P.pdfPrůběh obhajoby práce148,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39147

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.