Title: Okolnosti a události, které formovaly čs. dobrovolníka v programu zvláštních úkolů
Other Titles: Factors and events that formed Czech volunteers in a special operations programme
Authors: Stránský, Michal
Advisor: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39157
Keywords: protektorát čechy a morava;padákový agent;gestapo;odboj;konfident
Keywords in different language: protectorate of the bohemia and moravia;parachute agent;gestapo secret police;resistance;informer
Abstract: Tématem práce je program padákových výsadků, organizovaný čs. exilovou vládou v Londýně za druhé světové války. Cílem práce je detailní analýza klíčových faktorů, které utvářely program, jehož činnost byla založena na špionáži, zpravodajské činnosti, sabotáži a spolupráci s domácím odbojovým hnutím. Vznik programu je objasněn jeho zasazením do širšího politického a vojenského rámce událostí let 1939, 1940. Práce se zabývá klíčovými momenty, které utvářely bojovníka nového druhu, specialistu na neregulérní vedení boje - padákového agenta, který měl v týlu nepřítele působit především zpravodajsky, ale také přímou akcí cestou sabotáže. Na vybraných technických problémech bude objasněno, že se také jednalo o mimořádně zajímavý technický podnik, který přinášel řadu rizik. Na základě seznámení s metodami gestapa práce dále objasňuje vysoké procento ztrát, které podnik od počátku provázely.
Abstract in different language: The subject of this thesis is a program of clandestine parachute operations organized by the Czechoslovak government in exile in London during WWII. The aim of this thesis is a detailed analysis of key factors that formed the program which used espionage, intelligence, sabotage and joint action with domestic resistance movements. The origin of the program is clarified and explained on a broader basis of political and military situation during the war years 1939, 1940. The thesis covers key moments that formed a fighter of a new kind, a specialist of unconventional warfare - a parachute agent who executes intelligence and sabotage behind enemy lines. Selected technical problems reveal the program as an interesting and thrilling venture inevitably connected with the high level of risk. Chapter covering methods of Nazi Secret Police gestapo helps to understand a high number of casualties in the ranks of the parachute agents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okolnosti a udalosti, ktere formovaly cs. dobrovolnika v programu zvlastnich ukolu.pdfPlný text práce8,63 MBAdobe PDFView/Open
Stransky V.pdfPosudek vedoucího práce612,78 kBAdobe PDFView/Open
Stransky O.pdfPosudek oponenta práce990,31 kBAdobe PDFView/Open
Stransky P.pdfPrůběh obhajoby práce254,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39157

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.