Title: Statut "it" ve struktuře anglické věty a jeho české ekvivalenty
Other Titles: The status of "it" in structure of an English clause and its Czech equivalents
Authors: Wildová, Veronika
Advisor: Petrlíková Jarmila, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39240
Keywords: osobní zájmeno "it";syntax;morfologie;anaforická funkce;anticipační;podmět;předmět
Keywords in different language: personal pronoun "it";syntax;morphology;anaphoric function;anticipatory;subject;object
Abstract: Cílem této bakalářské práce bylo podat ucelený teoretický přehled užití osobního zájmena "it" z pohledu morfologie a syntaxe. Teoretická základna je tak tvořena dvěma hlavními bloky, zabývajícími se morfologickými a syntaktickými aspekty zvlášť. V syntaktické oblasti bylo rovněž nutné popsat problematiku dle pravidel českého jazyka, neboť součástí analýzy bylo srovnání prostředků užitých v překladu. Pro vypracování teoretické části jsem vycházela z odborné literatury zaměřené na současné gramatické regule obou jazyků. V praktické části jsem pracovala s originálním anglickým textem, ze kterého jsem vybrala 168 excerptů, jež obsahují anglické osobní zájmeno "it". Pro účely analýzy jsem dále používala oficiální překlad anglického díla dostupný v ČR. Analýzu jsem prováděla u zájmen jak morfologickou, tak syntaktickou. U zájmen, kde nebylo možné určit typ podle morfologických znaků, byla provedena pouze analýza syntaktická. Samotná analýza je součástí apendixu a je provedena pro každý excerpt jednotlivě. V praktické části jsem se zabývala vyhodnocením výsledků, jejich souhrnem a grafickým zobrazením. Pro každý morfologický i syntaktický aspekt, který jsem podložila analyzovanými excerpty, jsem uvedla krátký popis a příklady. Matematické shrnutí výsledků a jejich rekapitulace je předmětem kapitoly č. 4.
Abstract in different language: The aim of this undergraduate was to provide a comprehensive theoretical overview of use of the personal pronoun "it" from the morphological and syntactical point of view. The theoretical base is formed by two main blocks dealing with morphological and syntactical aspects separately. The piece of writing dealing with syntactical aspects in theory covers also grammatical rules of the Czech language because one part of the analysis was to compare lingustic elements which are used in translation. To make the theoretical background I was working specifically with specialized literature sources focused on current grammatical rules of both languages. In the practical part I worked with an English text of its origin from which I selected 168 excerpts containing the English personal pronoun "it". For analysis´ purposes I worked with an official translation available in the Czech republic. I analysed personal pronouns based on morphological aspects where applicable as well as syntactical aspects. Pronouns that could not be analysed morphologically were analysed only according to their syntactical features. The analysis itself is a part of appendix and was done for each excerpt separately. Practical part deals with evaluating results, their summary and graphical representation. Each morphological and syntactical aspect is supported by an example of analysed excerpt and shortly described. Mathematical summary of results and their recapitulation is a part of the chapter no. 4.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAN)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_02_05_2019.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
wildova_ved_petrl.pdfPosudek vedoucího práce1,6 MBAdobe PDFView/Open
wildova_opon_tollet.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Obh_Wildova.pdfPrůběh obhajoby práce427,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39240

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.