Title: Kompetence učitelů mateřských škol pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na začátku jejich profesní kariéry (Plzeňský region)
Other Titles: Competences of kindergarten teachers for education of pupils with special educational needs at the beginning of their professional career (Pilsen region)
Authors: Větrovská, Veronika
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39257
Keywords: děti se speciálními vzdělávacími potřebami;kompetence pedagoga;mateřská škola;předškolní vzdělávání;učitel
Keywords in different language: children with special educational needs;competence of educator;kindergarten;pre-school education;teacher
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývala kompetencemi učitelů mateřských škol, pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na začátku jejich profesní kariéry se zaměřením na Plzeňský region. V úvodu teoretické části se zabýváme učitelem, kompetencemi učitele a rozvojem profesních kompetencí. Nadále jsme se věnovali dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a inkluzi. Pro výzkumnou část byl zvolen kvantitativní a kvalitativní výzkum. Pro kvantitativní výzkum byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Cílovou skupinu tvořili pedagogové z mateřských škol, kteří mají praxi v rozmezí dvou až sedmi let. Pro kvantitativní výzkum jsme také zvolili metodu krátkodobého pozorování, kterého se zúčastnili dva pedagogové, jejichž praxe odpovídá minimálně 2 a maximálně 5 letům. Pro kvalitativní výzkum byla zvolena metoda polostrukturovaného rozhovoru, kterého se zúčastnilo šest respondentů z Plzně nebo Tachova. Cílovou skupinou byli respondenti, kteří pracují v běžné mateřské škole a v minulosti pracovali nebo v současné době pracují se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jejich praxe odpovídala stejně jako u metody pozorování dvou až pěti letům. Cílem bakalářské práce bylo zjistit jaké kompetence mají učitelé mateřských škol pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na začátku jejich profesní kariéry a na jaké úrovni hodnotí své vědomosti, dovednosti a schopnosti, které jsou potřebné pro práci s dětmi se SVP.
Abstract in different language: This bachelor thesis dealt with competencies of kindergarten teachers for education of pupils with special educational needs at the beginning of their professional career with focusing on Pilsen region. In the introduction of theoretical part, we dealt with a teacher, his qualification and mainly with the competences of the teacher and the development of professional competences. We continued to focus on children with special educational needs and inclusion. Quantitative and qualitative research was choose for the research part. For quantitative research was choose a method of asking investigation. Target group was consisted by kindergarten teachers, who have a praxis in the range between two to seven years. For quantitative research, we have also chosen a method of short-term observation, attended by two teachers whose practice corresponds to at least two and a maximum of five years. For quantitative research was chosen a method semi-structured interview, which was attended by six respondents from Pilsen or Tachov, Target group were respondents, who is working in in common kindergarten and in past worked or in this moment are working with pupils with special education needs. Their praxis responded the same as with the observation method for two to five years. Target of this bachelor thesis was to found out, which competences kindergarten teachers have for the education of children with special educational needs at the beginning of their professional careers and what level they evaluate their knowledge, skills and abilities needed for the daily work with children with special educational needs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vetrovska Veronika.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Vetrovska VP.pdfPosudek vedoucího práce237,27 kBAdobe PDFView/Open
Vetrovska OP.docPosudek oponenta práce39,5 kBMicrosoft WordView/Open
Vetrovska O025.pdfPrůběh obhajoby práce24,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39257

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.