Title: Percepce pojmu region a místní region studenty na různých stupních vzdělávacího systému
Other Titles: Students perception of term region and local region at different levels of education system
Authors: Stehlíková, Šarlota
Advisor: Vočadlová Klára, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39271
Keywords: region;místní region;regionální identita;percepce;rámcově vzdělávací programy;výuka regionální geografie.
Keywords in different language: region;local region;regional identity;perception;general educational programs;teaching of regional geography.
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá percepcí pojmu region na různých vstupních vzdělávání. Zabývá se i pojmem místní region a jeho postavení ve výuce. První část této práce se skládá z rozboru literatury, věnující se pojmům region, místní region a s nimi související regionální identita a regionální geografie. Dále je v práci uvedena analýza rámcově vzdělávacích programů pro střední i základní školy v České i Slovenské republice. Hlavním cílem této práce je provést dotazníkové šetření, které má odhalit vývoj percepce pojmu region na jednotlivých stupních vzdělávání a zda se žáci identifikují se svým regionem. Dalším cílem je na základě sebraných dat z dotazníkového průzkumu a provedených rozhovorů na školách, sestavit sadu úloh k výuce místního regionu. Z výzkumu vyplývá, že percepce pojmu region se příliš neliší na jednotlivých stupních vzdělávání, zajímavý je však vývoj percepce svého okolí a samotná znalost nejbližšího okolí.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with perception of the term region on various levels of education. It also deals with the term local region and its position in education. The first part of this thesis consists of an analysis of literature dealing with the concepts of region, local region and related regional identity and regional geography. Then there is an analysis of general educational programs for secondary and primary schools in the Czech and Slovak Republic. The main aim of this thesis is to carry out a questionnaire survey, which should reveal the development of perception of the term region on particular levels of education and whether pupils identify themselves with their region. Another goal is - based on the data collected from the questionnaire survey and interviews realized at schools - to compile a set of tasks for teaching the local region. The research shows that the perception of the term region is not very different on particular levels of education. However, interesting is the development of perception of one's surroundings and the knowledge of close surroundings itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sarlota Stehlikova - diplomova prace.pdfPlný text práce3,07 MBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce985,82 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce976,77 kBAdobe PDFView/Open
Hercik_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce186,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39271

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.