Title: Kvalita ovzduší jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole
Other Titles: Air quality as a cross-cutting topic of environmental education at elementary school
Authors: Holubová, Kateřina
Advisor: Vágnerová Petra, Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39274
Keywords: environmentální výchova;ekologická výchova;ekocentrum;atmosféra;imise;emise;smog;ozonová díra;globální klimatická změna;kyselé deště;freon
Keywords in different language: environmental education;ecological education;ecological center;atmosphere;pollutants;emissions;smog;ozone hole;global climate change;acid rains;freon
Abstract: Tématem diplomové práce je "Kvalita ovzduší jako průřezové téma environmentální výchovy na základní škole". Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou znečišťování životního prostředí a jeho začlenění do výuky na druhém stupni základní školy, v rámci environmentální výchovy. Práce je členěna na teoretickou část, ve které je popsána environmentální výchova jako prostředek pro motivaci k ekologicky odpovědnému jednání a výuka environmentální výchovy jako průřezového tématu na 2. stupni ZŠ v České republice a ve vybraných státech EU. Druhá část literární rešerše se zabývá atmosférou a jejím znečištěním. Je zde zpracován popis atmosféry, její složení a vrstvy, základní pojmy typu emise, imise či smog, které se pojí s atmosférou a se znečištěním životního prostředí, včetně globální klimatické změny. Stručně je zde také uvedena základní legislativa, která nastavuje pravidla a práva pro chování lidí vůči životnímu prostředí. Cílem praktické části je vytvořit výukový plán na téma kvalita ovzduší, které bude rozděleno do čtyř hlavních témat a každé téma bude začleněno do dvou různých předmětů každého ročníku druhého stupně základní školy. Tato témata úzce navazují na teoretickou část. V praktické části je dále zpracováno dotazníkové šetření na téma "Výuka environmentální výchovy na ZŠ", jehož cílem je zjistit, jakým způsobem je realizována výuka environmentální výchovy na základních školách v ČR a zda jsou naše školy součástí nějakých ekologických programů.
Abstract in different language: The topic of this diploma thesis is "Quality of air as cross-sectional topic of the environmental education at elementary school". The diploma thesis deals with current issues of polluting the environment and its integration into education at elementary schools as part of the environmental education. This work is divided into a theoretical part, where the environmental education is described as means to motivate ecologically responsible acting and the teaching of environmental education as cross-sectional topic at elementary schools in the Czech Republic and in several countries of the European Union. The second part of research deals with atmosphere and its pollution. In this part there is the description of the atmosphere, its structure and layers, basic terms such as emissions, pollutants and smog, which are related to the atmosphere and pollution of the environment. Fundamental legislation, which sets rules and laws of human behavior towards environment, is mentioned briefly. The aim of the practical part is to create educational plan with the topic of air quality, which is divided into four main topics and each topic will be implemented into two different subjects to each grade at elementary school. These topics are connected with theoretical part of this thesis. In practical part of this thesis there is elaboration of questionaries with the topic of "Teaching of environmental education at elementary schools". The aim of these questionaries is to find out which way is Environmental education taught at elementary schools in Czech republic and whether our schools are involved in ecological programs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Holubova - Diplomova prace.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
Holubova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce532,88 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_oponent.pdfPosudek oponenta práce616,79 kBAdobe PDFView/Open
Holubova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce156,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39274

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.