Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCimler Petr, Doc. Ing. CSc.
dc.contributor.authorKankrdlíková, Václava
dc.contributor.refereeKunešová Hana, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2019-6-3
dc.date.accessioned2020-08-24T11:43:46Z-
dc.date.available2018-10-23
dc.date.available2020-08-24T11:43:46Z-
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-4-23
dc.identifier78070
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/39297
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na globální distribuční poliku, kterou aplikuje na firmu T.G., a.s. Cílem práce je analyzovat zapojení firmy do mezinárodních obchodních vztahů s důrazem na objednávkový a logistický proces. K provedení této práce bylo využito odborné literatury, vnitropodnikových předpisů firmy a zkušeností z vykonané praxe. V první části práce vymezuji teorii globální distribuční politiky, koncepci skladu a především dopravu. Další část věnuji popisu firmu T.G., a.s. od jejího vzniku až po dnešní den, její hlavní předmět obchodní činnosti a neustálý rozvoj. Dominantní část práce věnuji analýze vybraných dodavatelských subjektů, které dělím na výrobce a velkoobchody. U každého popisuji dodavatele, vztah s firmou T.G., a.s., objednávkový cyklus a následné zhodnocení celého procesu a vztahů obou firem. V závěrečné části práce vyhodnocuji celkový objednávkový proces v porovnání se všemi dodavatelskými subjekty a navrhuji možnosti pro zlepšení řešeného problému.cs
dc.format93 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectglobální distribuční politikacs
dc.subjectobjednávkový cykluscs
dc.subjectzbožícs
dc.subjectdodavatelcs
dc.subjectobjednávkacs
dc.subjectmanipulační jednotka.cs
dc.titleGlobální distribuční politikacs
dc.title.alternativeGlobal distribution policyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Diploma's thesis is focused on global distribution policy that is applicated on company T.G., a.s. The aim of the thesis is to analyze the involvement of company to international trade relations with emphasis on order and logistics process. In order to carry out this thesis, professional literature, internal regulations and own intership were used. At the first part of the thesis I define the theory of global distribution policy, warehouse concept and especially transportation. In next part I am describing the company T.G., a.s. from its inception to today, the main scope of business and continuous development of the company. At the dominant part of the thesis I am analyzing selected supplier entity that are divided into manufacturers and wholesalers. I am describing the supplier, the involvement with company T.G., a.s., ordering process and final evaluation of overall process and involvement of both companies about each supplier. In the final part of the thesis I evaluate overall ordering process in comparison with all selected suppliers and I proposed the options for improvement of solved problem.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedglobal distribution policyen
dc.subject.translatedorder cycleen
dc.subject.translatedgoodsen
dc.subject.translatedsupplieren
dc.subject.translatedorderen
dc.subject.translatedhandling unit.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KANKRDLIKOVA_DP_2019.pdfPlný text práce18,11 MBAdobe PDFView/Open
Kankrdlikova_Vaclava_v.pdfPosudek vedoucího práce43,34 kBAdobe PDFView/Open
Kankrdlikova_Vaclava_o.pdfPosudek oponenta práce167,15 kBAdobe PDFView/Open
Kankrdlikova_Vaclava_p.pdfPrůběh obhajoby práce74,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39297

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.