Title: Obrazová kompozice na téma typografie
Other Titles: Image composition on typography
Authors: Marková, Lucie
Advisor: Fišerová Kristýna, Doc. MgA.
Referee: Zámiš Ondřej, MgA.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39359
Keywords: experimentální abeceda;typografie;obrazová kompozice na téma typografie;vizuální hra;interaktivní abeceda;zvuková abeceda;vizualizace zvuku;výslovnost písmen;autorské písmo;animace;animované písmo;auditory alphabet;grafický design;skicák;a-z;kniha;kompozice
Keywords in different language: experimental alphabet;image composition on typography;typography;visual game;interactive alphabet;audio alphabet;auditory alphabet;audio visualization;letter pronunciation;copyright font;animation;animated font;sound typography;graphic design;sketchbook;a-z
Abstract: Auditory alphabet Experimentální abeceda Vizualizace zvuku výslovnosti jednotlivých písmen. Vstupní data pro tvorbu všech liter jsou zvukové záznamy výslovnosti písmen abecedy. Pomocí jednotlivých složek zvuku (hlasitost, nízké frekvence, vysoké frekvence) jsem vygenerovala číslené hodnoty a ty jsem navázala na různé atributy a efekty v animačním programu. Tyto efekty jsem volila a upravila tak, aby výsledná grafická podoba jednotlivých písmen odpovídala mé subjektivní vizuální představě. Na konci procesu je písmeno, které se generuje v závislosti na zvukovou nahrávku. Jeho vizuální podoba je přímo navázána na mé grafické cítění a použitý hlas. Střídáním různých nahrávek hlasů je pak možné vytvořit nové originální tvary. Z písma AUDITORY ALPHABET vytvářím typografické obrazové kompozice, které jsou jakousi vizuální grafickou hrou. Projekt AUDITORY ALPHABET je představen v knize Sketchbook A-Z, v obrazových kompozicích, na plakátech a je prezentován zábavnou interaktivní formou na www.auditoryalphabet.com.
Abstract in different language: Auditory alphabet Experimental typography Visualization of the pronunciation sound of each letter. Input data for all letters are audio records of alphabet pronunciation. Using individual sound components (volume, low frequency, high frequency). I generated numerical values from these components and I connected them on various attributes and effects in the animation program. I chose these effects and modified them to the final graphic form of the individual letters corresponded to my subjective visual imagination. At the end of the process, there is a letter that is generated in real time depending on the sound recording. Its visual appearance is directly linked to my graphic feelings and used voice. Then it is possible to create new original shapes by changing different voices. I created typographic image compositions from the AUDITORY ALPHABET font. The image compositions are a kind of a visual graphic game. Project AUDITORY ALPHABET is presented in the Sketchbook A-Z, visual compositions, on the posters and an entertaining interactive form on www.auditoryalphabet.com.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_MARKOVA_Lucie_2019.pdfPlný text práce7,28 MBAdobe PDFView/Open
Markova.pdfPosudek vedoucího práce635,81 kBAdobe PDFView/Open
Markova_0.pdfPosudek oponenta práce127,34 kBAdobe PDFView/Open
Markova_1.pdfPrůběh obhajoby práce272,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.