Title: Analýza přenosu energie na kombinovaných vedeních
Authors: Nazarčík, Tomáš
Referee: Doležel Ivo, Prof. Ing. CSc.
Müller Zdeněk, Doc. Ing. PhD.
Sadecký Bohumil, RNDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39394
Keywords: kombinované vedení;elektromagnetické pole;dvojbranový model vedení;obyčejné diferenciální rovnice;přechodné děje
Keywords in different language: combined transmission line;electromagnetic field;two-port model;ordinary differential equations;transients
Abstract: Tato práce se zabývá analýzou přenosu elektrické energie na kombinovaných vedeních s linkami různých napěťových hladin. V první části je zkoumáno rozložení elektromagnetického pole včetně diskuze faktorů, které mají na jeho rozložení vliv. V další části je popsán model vedení pro numerické řešení přechodných dějů v časové oblasti, který umožňuje respektovat vzájemné induktivní a kapacitní vazby mezi vodiči. Popis vytvořeného modelu vede na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic, jež je řešena v Matlabu. Na tomto modelu vedení jsou provedeny výpočty vybraných provozních stavů a přechodných dějů, které se mohou typicky objevit během provozu kombinovaného vedení. Na základě získaných výsledků byla provedena diskuze vzájemného ovlivňování mezi jednotlivými linkami.
Abstract in different language: This thesis deals with an analysis of the electric power transmission on the combined transmission lines with circuits of different voltages. In the first part the electromagnetic field distribution is analysed including the discussion of the factors, that have the influence on results. In the next part there is described a model of the transmission line for the numerical solution of the transients. It allows respecting the mutual inductive and capacitive couplings between the conductors. The description of created model leads to a system of ordinary differential equations which have been solved in Matlab. On this model the calculations of the chosen operation states and transients those can occur during the operation on the combined transmission line are carried out. Based on the obtained results the discussion of the mutual influence between the particular circuits is performed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DDP_nazarcik_final.pdfPlný text práce7,75 MBAdobe PDFView/Open
nazarcik_publ.pdfPosudek vedoucího práce963,72 kBAdobe PDFView/Open
nazarcik_opon.pdfPosudek oponenta práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
nazarcik_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce601,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39394

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.