Title: Zdroj/počátek/znovuzrození
Other Titles: Source/incepiton/ recovery
Authors: Bébrová, Kateřina
Advisor: Vogel Petr, Doc. M.A.
Referee: Spiwoková Světlana, PhDr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39417
Keywords: psychologie;člověk;emoce;vývoj;střep;epoxid.
Keywords in different language: psychology;human;emotion;development;shard;epoxid.
Abstract: Bakalářská práce se věnuje sadě sedmi šperků vytvořených na téma Zdroj, vznik, počátek. Teoretická část je věnována důvodu zvoleného tématu, zdrojům inspirace a psychologií v umění. Tomu jak někteří umělci dovedou využívat psychologie v působení své práce na diváka. Jak jejich díla působí a proč jsem se jimi inspirovala. Dále také materiálům, které byly na vytvoření jednotlivých objektů použity pro své technologické i vizuální vlastnosti. Praktická část řeší realizaci díla od prvního návrhu po finální šperk. Jak se vyvíjel návrh šperků a co jej ovlivňovalo. Výběru materiálu a odůvodnění jeho zvolení. Až po samotnou práci na špercích. Postupu výroby s vysvětlením jednotlivých kroků. A v neposlední řadě jaký je cíl této práce. Co, jak a proč má působit na nositele i diváka. A v čem spatřuji přínos této práce pro šperkařské umění a řemeslo do budoucna.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with a set of seven jewelry created on the theme of Source, inception, recovery. The theoretical part is devoted to the reason of the chosen topic, sources of inspiration and psychology in art. As some artists can use psychology in their work on the viewer. How they work and why I inspired them. Furthermore, the materials that were used to create individual objects for their technological and visual properties. The practical part deals with the realization of the work from the first design to the final jewel. How developed a draft jewelry and what influenced him. Choosing material and justifying its election. To the actual work on the jewelery. Production procedure with explanation of individual steps. Last but not least, what is the goal of this work. What, how and why it should affect the wearer and the viewer. And what do I see as the contribution of this work to the future of jewelery and craft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bebrova Katerina-BP.pdfPlný text práce24,12 MBAdobe PDFView/Open
Bebrova_v.docPosudek vedoucího práce56 kBMicrosoft WordView/Open
Bebrova_o.docxPosudek oponenta práce44,88 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Bebrova_ot.pdfPrůběh obhajoby práce319 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39417

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.