Title: Aktivní identifikace admitanční křivky v kompenzovaných sítích
Other Titles: Active identification of admitance curve in compensated networks
Authors: Valta, Tomáš
Advisor: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Referee: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39437
Keywords: petersenova tlumivka;proudová injektáž;kompenzovaná síť;ladění tlumivky;napěťová odezva;admitanční křivka;kompenzační proud;kapacitní svodový proud;napěťová nesymetrie;zemní spojení
Keywords in different language: petersen coil;current injection;compensated network;coil tuning;voltage response;admittance curve;compensation current;capacitive leakage current;voltage unbalance;earth fault
Abstract: Předložená bakalářská práce se zabývá zjišťováním naladění Petersenovy tlumivky pomocí proudové injektáže, kdy je injektován signál s různými frekvencemi do pomocného vinutí. Dále je zde představena teorie kompenzovaných sítí a dalších možných způsobu provozování uzlů transformátorů. V práci jsou popsány různé metody ladění, které se používají pro správné nastavení indukčnosti Petersenovy tlumivky. Simulace proudové injektáže je prováděna pomocí programu PLECS. Díky simulaci proudové injektáže jsme schopni zjistit napěťovou odezvu sítě. Pomocí napěťové odezvy zjistíme admitanční křivku sítě, ze které vychází následné ladění Petersenovy tlumivky.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis deals with the detection of the tuning of the Petersen coil by means of current injection, when a signal with different frequencies is injected into the auxiliary winding. Furthermore, the theory of compensated networks and other possible ways of operating transformer nodes is presented. There are described different tuning methods, which are used for correct tuning of Petersen coil inductance. Current injection simulation is performed using PLECS. By simulating current injection, we are able to detect the voltage response of the network. Using the voltage response, we find the admittance curve of the network from which the subsequent tuning of the Petersen coil is based.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aktivni identifikace admitacni krivky v kompenzovanych sitich.pdfPlný text práce12,71 MBAdobe PDFView/Open
078692_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
078692_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce838,43 kBAdobe PDFView/Open
078692_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce152,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.