Title: Popular culture and conflicts: American comic books and the portrayal of the 1945-1990 era
Other Titles: Popular culture and conflicts: American comic books and the portrayal of the 1945-1990 era
Authors: Täuberová, Ivana
Advisor: Hostýnek Tomáš, Mgr.
Referee: Kobylak Skyland Václav, Bc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39490
Keywords: komiks;superhrdinové;americká historie;popkultura;kapitán amerika;superman
Keywords in different language: comic book;superheroes;american history;pop culture;captain america;superman
Abstract: Populární kultura odráží změny a konflikty společnosti. Komiksoví superhrdinové jsou výsledkem konfliktů a společenských změn. Éra 1945 - 1990 byla významným obdobím pro rozvoj komiksového průmyslu. Známky vlastenectví v superhrdinech, stejně jako vliv jaderných zbraní lze vidět v komiksech publikovaných v období mezi 1945 - 1960. Komiksový průmysl v poválečné éře přišel s novými žánry, které odrážely změnu společnosti a její nové požadavky. Tyto nové žánry byly ovšem omezeny organizací Comic Code Authority. Během éry 1960 - 1975 byla studená válka a možná jaderná válka neustálou hrozbou pro společnost, což vedlo k tomu, že superhrdinové často získali své síly prostřednictvím radioaktivních látek. Jak se měnila americká společnost, vydavatelé museli přizpůsobit své superhrdiny současné společenské situaci. Ztráta víry americké společnosti ve vládu a identitu Spojených Států vedla ke ztrátě víry superhrdinů v jejich vlastní identity. Superhrdinové z let 1975 - 1990, s poznávacím znamením těmnější mysli, sice projevovaly znaky liberlismu, ale stále si byli vědomi hrozby studené války. Dnešní čtenář má šanci ohlédnout se do minulosti a spatřit světové konflikty, změny ve společnosti a vznik dějin očima superhrdinů.
Abstract in different language: Popular culture reflects the changes and conflicts of the society. Comic book superheroes are the result of conflicts and social changes. The era of 1945 - 1990 was a significant time period for the growth of comic book industry. The signs of patriotism in superheroes as well as the influence of nuclear weapons can be seen in comic books published in the 1945 - 1960 time period. Comic book industry in the post-war era invented new genres which mirrored the change of the society and its requirements. However, the new genres were restricted by the Comic Code Authority. In the era of 1960 - 1975 the Cold War and the possible nuclear war was a constant threat for the society, which resulted in superheroes gaining their powers through radioactive substances. As the American society changed, the publishers had to accommodate their superheroes to the current situation. The lost of beliefs of the American society in the government and America itself, meant the lost of beliefs of superheroes in their identities. The superheroes with the darker mind of the 1975 - 1990 era became more liberal but still aware of the threat of the Cold War. The nowaday reader has a chance to look back in past and see the world conflicts, changes in society and the creation of the history through eyes of superhero.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bachelor thesis_Ivana Tauberova.pdfPlný text práce793,12 kBAdobe PDFView/Open
Tauberova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce459,47 kBAdobe PDFView/Open
Tauberova - oponent.pdfPosudek oponenta práce423,52 kBAdobe PDFView/Open
Tauberova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce271,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39490

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.