Title: Návrh a ověření nových metod pro optimalizace a simulace výrobních procesů se zaměřením na oblast vývoje, výroby a diagnostiky v elektrotechnice
Authors: Šimota, Jan
Referee: Beran Theodor, Doc. Ing. Ph.D.
Horváth Gejza, Doc. Ing. CSc.
Kubíček Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39507
Keywords: řízení rizik;riziko;vizualizace procesů;proces;metodika;inovativní přístup
Keywords in different language: risk management;risk;process visualization;process;methodology;inovative approach.
Abstract: Tato práce se zabývá návrhem metodiky pro modelování a řízení rizik v elektrotechnice. V úvodní části shrnuje problematiku procesního řízení a používaných metod pro řízení, vizualizace a simulaci procesů. Dále pak shrnuje problematiku teorie řízení rizik. V práci je dále definován malý a střední podnik a obecné cíle pro vývoj DSS systému, ze kterých je následně navržena metodika na inovativním přístupu v řízení rizik. Tato metodika byla zpracována na základě výzkumu současného stavu formou rešerše a stanovení klíčových aspektů pro její návrh s následnou implementací v rámci vývoje systému pro řízení rizik a procesů pro malé a střední podniky v oblasti elektrotechniky. Jednotlivé fáze návrhů byly prezentovány jako výstupy na mezinárodních konferencích a z části použity i v rámci mezinárodního projektu Marie Curie. Metodika je následně navržena prostřednictvím funkčního modelu s podrobným popisem jeho struktury a režimů použití. V práci jsou diskutovány možné další výzkumné směry.
Abstract in different language: This thesis deals with design of a methodology for risk modelling and management in electrical engineering sector. The opening part summarizes topic of process management and common used methods for their control, visualization and simulation. Further, summarizes topic of theory of risk management. Definition of small and medium enterprise, general objectives of DSS system are basis for development of DSS system and risk management methodology with innovative approach. This methodology was designed based on research of the current state of the art and definition of key aspects for its design with implementation within development of risk and process management system for small and medium enterprises in electrical engineering. Individual phases of methodology design were presented within International conferences and they were partly used within International project of Marie Curie. The methodology is designed as a functional model with detailed description of its structure and regimes of use. In this thesis potential research extensions are discussed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Simota_final.pdfPlný text práce3,55 MBAdobe PDFView/Open
simota_publ.pdfPosudek vedoucího práce526,95 kBAdobe PDFView/Open
simota_opon.pdfPosudek oponenta práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
simota_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce534,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39507

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.