Title: Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí
Other Titles: Attractiveness of Cultrual and Historical Monuments in the Cheb Border Area
Authors: Jakubíková, Dagmar
Moucha, Jan
Citation: JAKUBÍKOVÁ, D., MOUCHA, J. Atraktivita kulturně historických památek v Chebském příhraničí. In Aktuální problém cestovního ruchu Overtourism - riziko pro destinace. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2020. s. 51-61. ISBN 978-80-88064-46-6.
Issue Date: 2020
Publisher: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/39614
ISBN: 978-80-88064-46-6
Keywords: Hrady a zámky;Chebské statky;Chebsko;Kulturně-historické památky;Venkovský cestovní ruch
Keywords in different language: Castles and Chateaux;Chebś half-timbered houses;Cultural and historical monuments;Rural tourism;Cheb border region
Abstract: Území chebského příhraničí prošlo ve své historii mnoha proměnami. Měnila se struktura obyvatelstva i charakter území. Po druhé světové válce nenávratně zaniklo mnoho obcí a spolu s nimi i mnoho kulturně historických památek. Ty, které přežily, byly rekonstruovány, dnes převážně slouží k rekreačním účelům a některé z nich jsou komerčně využívány. Cílem příspěvku bylo zmapování komerčního využití kulturně historických památek na Chebsku, zejména hrázděných statků, hradů a zámků domácími a zahraničními návštěvníky, účastníky venkovského cestovního ruchu. Naplnění cíle bylo dosaženo na základě shromáždění a analýzy sekundárních dat, dotazníkového šetření, osobních rozhovorů a pozorování.Počet komerčně využívaných památek, ve vztahu k jejich celkovému počtu je nízký. Komerčně je využíváno v Chebském příhraničí 12 hrázděných statků a 3 hrady. Početnějšími návštěvníky těchto zařízení jsou Němci, 60% v případě hradů,77% hrázděných statků,i když počet Čechů se postupně zvyšuje. Některé další„chebské hrázděnky“, zámky a hrady jsou dlouhodobě soukromými majiteli rekonstruovány a v budoucnu se očekává jejich komerční využití.
Abstract in different language: The territory of the Cheb border region has undergone many changes in its history. The population structure as well as the character of the area have changed. After the Second World War, many villages and numerous cultural and historical monuments were completely destroyed. Those that have survived have been reconstructed, and today they are mostly used for recreational purposes, some of them being used for commercial purposes too. The aim of the paper is to map the commercial use of cultural and historical monuments in the Cheb region, especially half-timbered houses, castles and chateaux by domestic and foreign visitors, rural tourism participants. The aim has been achieved by collecting and analyzing secondary data, questionnaire surveys, personal interviews and observation. The number of commercially used monuments in relation to their total number is low. In the Cheb border region, 12 half-timbered houses and 3 castles are used for commercial purposes. Majority of their visitors are mainly Germans, 60% in the case of castles, 77% of half-timbered houses. However, the number of Czechs is gradually increasing. Some other “Cheb’s half-timbered houses”, chateaux and castles are being slowly rebuilt by private owners and are expected to be commercially used in the future.
Rights: Plný text není přístupný.
© Vysoká škola polytechnická Jihlava
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KMO)
OBD

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Conference Proceedings 2020.pdf12,83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
jakubikova_moucha.pdf321,36 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39614

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD