Název: Vitrifikace s využití technologie indukčního ohřevu
Další názvy: Vitrification with induction heating based technology
Autoři: Rüther, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Rot, David
Oponent: Kožený, Jiří
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3963
Klíčová slova: vitrifikace;radioaktivní odpad;indukční ohřev;studený kelímek;numerický model;ANSYS
Klíčová slova v dalším jazyce: vitrification;radioactive waste;induction heating;cold crucible;numerical model;ANSYS
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá technologiemi vitrifikace jaderných odpad? s d?razem na vyuţití indukčního ohřevu pro tyto účely. Ve své první části rozebírá druhy radioaktivních odpad?, jejich vznik a nakládání s nimi na území ČR i ve světě. V další části této práce je teoretický rozbor problematiky elektromagnetického a teplotního pole. Dále jsou přehledově uvedeny pouţívané metody vitrifikace ve světě. Poslední část se zabývá technologií studeného kelímku pro účely vitrifikace včetně modelu startu tavby materiálu v tomto zařízení za pomocí multifyzikálního programu ANSYS.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on vitrification technologies of radioactive waste with emphasis on using of induction heating. The first part discussed forms and formation of nuclear waste and waste management in the Czech Republic and other countries. Next part contains theoretical analysis of electromagnetic and thermal field. Further, there is an overview of vitrification technologies used in the world. The last part of the work deals with a cold crucible technology for purpose of vitrification including a simulation of start of melting in this device by using ANSYS software.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas Ruther.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047260_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce405,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047260_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047260_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce168,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3963

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.