Title: Popularization of the textbook Robotics with lego mindstorms for 2nd primary school in the project to support for the development of computer thinking (PRIM)
Other Titles: Popularizace učebnice Robotika s lego mindstorms pro 2. stupeň základní školy v rámci projektu pro podporu rozvíjení informatického myšlení (PRIM)
Authors: Frank, Filip
Mainz, Denis
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2020: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 26.10. 2020 Plzeň. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020, s. 23.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: conferenceObject
konferenční příspěvek
konferenční příspěvek
URI: http://files.olympiadatechniky.cz/ot2020-abstracts.pdf
http://hdl.handle.net/11025/39950
ISBN: 978-80-261-0966-2
Keywords: Lego Mindstorms EV3 Education;řídící jednotka NXT;PRIM;robotika;blokově orientované programování
Keywords in different language: Lego Mindstorms EV3 Education;NXT Control Unit;PRIM;robotics;block-oriented programming
Abstract: Prezentovaný příspěvek seznamuje s možnostmi získání a využití robotické stavebnice Lego Mindstorms EV3 Education ve výuce a popularizuje elektronickou učebnici Robotika s LEGO Mindstorms pro 2. stupeň základní školy vzniklou v rámci projektu pro Podporu rozvíjení informatického myšlení (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322). V příspěvku jsou na vybraných ukázkách představeny možnosti programovacího nástroje pro tvorbu blokově orientovaných programových schémat a jejich praktické uplatnění při ovládání robota z dílů stavebnice Lego se zapojením programovatelného prvku v podobě řídící jednotky NXT se sadou motorů a čidel s ní propojených skrze sadu vstupních portů. V blokovém programovacím prostředí lze robota programovat díky příkazům přehledně kategorizovaným do skupin pro akce, kontrolu běhu se základními programovými strukturami podmínkou a cyklem nebo bloky pro práci se senzory s daty, proměnnými, konstantami, poli či matematickými operacemi a mezi bloky lze nalézt také pokročilé funkce a uživatelem vytvořené bloky.
Abstract in different language: The presented paper presents with the possibilities of obtaining and using the robotic kit Lego Mindstorms EV3 Education in teaching and popularizes the electronic textbook Robotics with LEGO Mindstorms for the 2nd level of primary school created within the project for Support for the Development of Informatics Thinking (reg. No. CZ.02.3.68 / 0.0 / 0.0 / 16_036 / 0005322). The paper presents the possibilities of a programming tool for creating block-oriented programming diagrams and their practical application in controlling a robot from parts of a Lego kit with the connection of a programmable element in the form of the NXT control unit with a set of motors and sensors connected to it through a set of input ports. In the block programming environment, the robot can be programmed thanks to commands clearly categorized into groups for actions, run control with basic condition and cycle programming structures or blocks for working with sensors with data, variables, constants, arrays or mathematical operations, and advanced functions can be found between blocks and user-created blocks.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2020
Olympiáda techniky Plzeň 2020

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ot2020-abstracts-24.pdfPlný text707,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39950

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.