Title: Hodnocení ve výtvarné výchově jako pozitivní motivace
Other Titles: Evaluation in art education as a positive motivation
Authors: Štenglová, Tereza
Advisor: Uhl Skřivanová Věra, PhDr. Ph.D.
Referee: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/39983
Keywords: problematika hodnocení;soudobá výtvarná výchova;vymezení termínů;interpretace dětské kresby;deskripce
Keywords in different language: problems of evaluation;contemporary art education;definition of terms;interpretation of children's drawings;description
Abstract: 1. Seznámit se s problematikou hodnocení ve výuce, a to z hlediska pedagogiky i psychologie, především pak s problematikou hodnocení v soudobé výtvarné výchově. 2. Vymezit termíny jako hodnocení, kritéria hodnocení, pozitivní a negativní motivace, interpretace dětského výtvarného projevu, kresba jako nástroj poznání dítěte. 3. Obeznámit se také s tematikou interpretace dětské kresby v psychologii. 4. V rámci části empirické realizovat výzkumnou sondu ve výuce na 1. stupni ZŠ (alespoň 3 ZŠ u 3 učitelů, 24 výukových hodin). 5. Na základě poznámek, fotodokumentace i rozhovorů s učiteli a dětmi se pokusit o deskripci sledované problematiky hodnocení ve výtvarné výchově ve smyslu pozitivní motivace rozvoje výtvarného projevu dětí i jejich klíčových kompetencí.
Abstract in different language: 1. To get acquainted with the issue of evaluation in teaching, both in terms of pedagogy and psychology, especially with the issue of evaluation in contemporary art education. 2. Define terms such as evaluation, evaluation criteria, positive and negative motivation, interpretation of children's artistic expression, drawing as a tool of cognition of the child. 3. To get acquainted with the topic of interpretation of children's drawing in psychology. 4. As part of the empirical part, to implement a research probe in teaching at the 1st stage of primary school (at least 3 primary schools with 3 teachers, 24 teaching hours). 5. Based on notes, photo documentation and interviews with teachers and children, try to describe the monitored issues of evaluation in art education in terms of positive motivation for the development of children's artistic expression and their key competencies. evaluation issues, contemporary art education, definition of terms, interpretation of children's drawings, description
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace-Stenglova PDF.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
scan_prubeh obhajoby_Stenglova Tereza.pdfPrůběh obhajoby práce237,47 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova_posudek_V_Uhl Skrivanova.pdfPosudek vedoucího práce955,66 kBAdobe PDFView/Open
Stenglova_posudek_O_Masek.pdfPosudek oponenta práce893,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/39983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.