Title: Vzdělávání a rozvoj pracovníků v organizaci
Other Titles: Education and development of employees in organisation
Authors: Česáková, Monika
Advisor: Pavlák Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40003
Keywords: vzdělávání pracovníků;rozvoj pracovníků;vzdělávací systém;metody vzdělávání
Keywords in different language: education of employees;development of employees;system of education;methods of education
Abstract: Tématem této bakalářské práce je vzdělávání a rozvoj pracovníků ve společnosti IAC Group s. r. o. Hlavním cílem práce je návrh opatření přispívajících ke zlepšení vzdělávacímu systému společnosti. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zaměřuje na popis systému vzdělávání a rozvoje pracovníků na základě studia odborné literatury. V praktické části jsou popsány vzdělávací procesy ve společnosti. Následně bylo provedeno dotazníkové šetření ke zhodnocení vzdělávacích procesů zaměstnanci. Na základě studia interních dokumentů společnosti a výsledků dotazníkového šetření byla sestavena SWOT analýza, která analyzuje silné a slabé stránky vzdělávacího systému ve společnosti, její příležitosti a hrozby. V závěru práce jsou uvedeny návrhy opatření pro eliminaci zjištěných slabých stránek vzdělávacího systému.
Abstract in different language: The topic of this Bachelor Thesis is an education and development of employees in IAC Group Ltd. The aim of this Thesis is to suggest appropriate measures that will contribute to improvement of the current educational system of the company. The Thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Based on the literary research, the theoretical part defines key terms connected to the topic. In the practical part, educational process of the company is described. Furthermore, the method of questionnaire survey was implemented. Employees of the company were asked to evaluate the current educational system and the internal documentation was examined. The collected data were then analysed in the terms of SWOT analysis, setting the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the company. Finally, measures to eliminate the identified weaknesses are suggested.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Cesakova.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
Cesakova_Monika_v.pdf Pavlak vedouci.pdfPosudek vedoucího práce230,13 kBAdobe PDFView/Open
Cesakova_Monika_o.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce223,79 kBAdobe PDFView/Open
Cesakova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce51,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40003

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.