Název: Motivace zaměstnanců ve zvoleném podniku
Další názvy: Motivation of employees in a selected company
Autoři: Veselá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Egerová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Oponent: Jermář Milan, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40028
Klíčová slova: motivace;pracovní motivace;motivační faktory;motivační struktura pracovníků
Klíčová slova v dalším jazyce: motivation;work motivation;motivational factors;motivational structure of employees
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je motivace zaměstnanců ve zvoleném podniku. Konkrétně se jedná o podnik AGRO Blatná, a.s. Cílem této práce je zhodnotit současný stav motivace ve společnosti a navrhnout případná opatření pro danou oblast. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje motivaci a pojmy související s touto oblastí, teorie motivace, nástroje motivace, odměňování a hodnocení pracovníků a motivační program. Praktická část obsahuje základní informace o společnosti, hlavní činnosti podnikání a organizační strukturu. V praktické části je také popsán její motivační systém. Dále praktická část obsahuje dotazníkové šetření, jehož cílem je zjistit, jak zaměstnanci hodnotí využívání motivačních faktorů a určit, které jsou pro ně důležité. Na základě těchto zjištění jsou prezentovány návrhy pro danou oblast.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of the bachelor thesis is the motivation of employees in the chosen company. Specifically, it is an agricultural company AGRO Blatná, a.s. The aim of this work is to evaluate the current state of motivation in society and to suggest potential arrangements for the area. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical parts deals with motivation and concepts related to this area, the theory of motivation, tools of motivation, company remuneration and evaluation of employees and the motivational program. The practical part also describes its motivational system. Furthermore, the practical part contains a questionnaire survey, which aims to find out how employees evaluate the use of motivational factors and determine which ones are important to them. The particular proposals for the area are presented by these findings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Motivace zamestnancu ve zvolenem podniku.pdfPlný text práce760,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_Tereza_v.pdfPosudek vedoucího práce345,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela_Tereza_o.pdf (oponent).pdfPosudek oponenta práce219,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vesela - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce50,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/40028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.