Title: Podnikatelská činnost vybrané firmy.
Other Titles: Business activity of selected company
Authors: Jindra, Tadeáš
Advisor: Cimler Petr, Doc. Ing. CSc.
Referee: Moucha Jan, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40096
Keywords: podnikatelská činnost;analýza;swot analýza;pest analýza;bcg matice
Keywords in different language: business activity;analysis;swot analysis;pest analysis;bcg matrix
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na podnikatelskou činnost firmy V. Nedvěd společnost s ručením omezená. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu teoretické části jsou popsána teoretická východiska části praktické. Následně jsou popsány analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a metody situační analýzy. Tyto analýzy jsou následně vypracovány v části praktické. Dále je v praktické části charakterizována firma V. Nedvěd, následně její makroprostředí a mikroprostředí. V závěru práce jsou zpracovány návrhy a doporučení pro firmu.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on business activities of V. Nedvěd´s limited liability company. The thesis is divided into theoretical and practical part. In the introduction of the theoretical part are described the theoretical basis of the practical part. Subsequently, analyzes of internal and external environment and methods of situational analysis are described. These analyzes are then elaborated in the practical section. Furthermore, in the practical part is characterized company V. Nedvěd, then its macro-environment and micro-environment. At the end of the thesis, proposals and recommendations for the company are processed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podnikatelska cinnost vybrane firmy.pdfPlný text práce3,54 MBAdobe PDFView/Open
Jindra_Tadeas_VP.pdfPosudek vedoucího práce46,47 kBAdobe PDFView/Open
Jindra_Tadeas_O.pdfPosudek oponenta práce229,61 kBAdobe PDFView/Open
Jindra_p.pdfPrůběh obhajoby práce65,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40096

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.