Title: Personální marketing v podnikové praxi
Other Titles: Personal marketing in company practice
Authors: Štěpničková, Soňa
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Eger Ludvík, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40098
Keywords: externí personální marketing;interní personální marketing;získávání zaměstnanců;trendy personálního marketingu
Keywords in different language: external hr marketing;internal hr marketing;recruitment;trends of hr marketing
Abstract: Bakalářská práce na téma personální marketing v podnikové praxi má dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny a popsány pojmy, které souvisí s personálním marketingem, jako jsou: cíle personálního marketingu, personální marketing interní a externí, získávání zaměstnanců a motivace zaměstnanců. Dále je blíže popsán význam pojmu employer branding a uvedené jsou také trendy personálního marketingu. V praktické části je proveden průzkum, zaměřený na personální marketing ve výrobních podnicích ve městě Chomutov, v oboru elektro-technického průmyslu. Průzkum je rozdělen do čtyř oblastí: kariérní stránky, marketingové nástroje, zaměstnanecké výhody a firemní kultura. Nejdříve jsou představeny vybrané společnosti, kde k podrobnější analýze jsem si vybrala společnost Puls investiční. Poté je vysvětlena metodika hodnocení, která byla k průzkumu vytvořena. Následuje analýza 1. oblasti - kariérních stránek, která je provedena prostřednictvím heuristické analýzy. Další tři oblasti jsou zkoumány formou polo-strukturovaných dotazníků. V závěru mé analýzy je uvedeno vyhodnocení, která společnost dosáhla nejvíce bodů za všechny oblasti a má tedy nejlepší personální marketing. Tato firma je poté srovnána s firmou Puls. Následně je vytvořena SWOT analýza a strategie pro firmu Puls. Z té vychází možné doporučení na zlepšení s ohledem na finanční náklady spojené s efektivitou těchto doporučení.
Abstract in different language: The bachelor thesis on the topic HR marketing in business is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part explains and describes terms related to HR marketing, such as: the goals of HR marketing, internal and external HR marketing or recruitment and employee motivation. Furthermore, the thesis describes the meaning of employer branding into more detail as well as introduces current trends in HR marketing. The practical part consists of a survey focused on HR marketing in manufacturing companies of electro-technical industry in the city of Chomutov. The survey is divided into four areas: career web pages, marketing tools, employee benefits and corporate culture. Firstly, the selected companies are briefly introduced. In this part, I chose the company PULS investiční for more detailed analysis. After that, the text explains the evaluation methodology of the survey. This part is followed by the heuristic analysis of the first area - career web pages. The remaining three areas are examined in the form of semi-structured questionnaires. The conclusion of my analysis introduces evaluation of the survey, meaning which company gained the most points aggregated for all areas and thus has the best HR marketing. This company is compared with the company PULS. Subsequently, a SWOT analysis and a strategy for PULS is created in order to form a set of recommendations for improvements, taking into account their cost associated with effectiveness of these recommendations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Stepnickova.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Stepnickova_Sona_v.pdfPosudek vedoucího práce225,97 kBAdobe PDFView/Open
Stepnickova_Sona_o.pdfPosudek oponenta práce228,44 kBAdobe PDFView/Open
Stepnickova_p.pdfPrůběh obhajoby práce41,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40098

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.