Title: Kryptoměny ve službách cestovního ruchu
Other Titles: Cryptocurrency in tourism services
Authors: Majer, Petr
Advisor: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Sadílek Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40138
Keywords: blockchain;cestovní ruch;kryptoměna;marketing
Keywords in different language: blockchain;tourism;cryptocurrency;marketing
Abstract: V bakalářské práci je představeno a zkoumáno současné téma kryptoměn. Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnocení významu kryptoměn ve službách se zaměřením na služby cestovního ruchu, identifikace výhod a nevýhod ze strany zákazníka a poskytovatele služeb a návrh dalšího rozvoje využití kryptoměn ve službách. V souvislosti se stanoveným cílem je bakalářská práce rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce vytváří teoretická východiska ke zkoumané problematice kryptoměn a sektoru služeb. Praktická část práce navazuje na vytvořená teoretická východiska vlastním výzkumem obeznámenosti a uživatelské zkušenosti českých zákazníků s kryptoměnami. Data získaná vlastním výzkumem jsou následně vyhodnocena a společně se sekundárními daty vytváří základ pro návrh dalšího rozvoje využití kryptoměn ve službách cestovního ruchu.
Abstract in different language: The current topic of cryptocurrencies is presented and examined in this bachelor thesis. The main aim of the bachelor thesis is to evaluate the importance of cryptocurrencies in services with a focus on tourism services, to identify advantages and disadvantages of the customer and service provider and to propose further development of cryptocurrency utilization in services. In connection with the set goal, the thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis creates theoretical basis for the investigated issues of cryptocurrencies and service sector. The practical part of the thesis builds on the theoretical foundations by own research of familiarity and user experience of Czech customers with cryptocurrencies. The data obtained by own research are subsequently evaluated and together with the secondary data they form the basis for the proposal of further development of the use of cryptocurrencies in the tourism services.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kryptomeny ve sluzbach cestovniho ruchu .pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Majer_Petr_v.pdfPosudek vedoucího práce121,39 kBAdobe PDFView/Open
Majer_Petr_o.pdfPosudek oponenta práce173,29 kBAdobe PDFView/Open
Majer_p.pdfPrůběh obhajoby práce128,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40138

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.