Title: Mobilní aplikace v cestovním ruchu
Other Titles: Mobile applications in Tourism
Authors: Sekyra, Radek
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Ovesleová Hana, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40154
Keywords: cestovní ruch;mobilní aplikace;smartphone;moderní technologie;dotazníkové šetření;uživatelské testování
Keywords in different language: tourism;mobile applications;smartphone;modern technologies;questionnaire survey;user testing
Abstract: Bakalářská práce se zabývala mobilními aplikacemi v cestovním ruchu. Hlavním cílem této práce je analyzovat využití mobilních aplikací v cestovním ruchu. Prostřednictvím zjištěných výsledků sestavit doporučení pro budoucí vývoj aplikací. Je rozdělena do tří hlavních kapitol. V první kapitole jsou zaznamenány teoretické poznatky týkající se tématu práce. Dotazníkové šetření a uživatelské testování jsou popsány ve druhé kapitole. Poslední kapitola obsahuje získané výsledky jednotlivých šetření. Zjištěné výstupy jsou zkreslené výběrem a nedostatečným vzorkem respondentů. Nicméně alespoň částečně indikují, jaké aplikace jsou v cestovním ruchu využívány nejvíce a jaká kritéria jsou nezbytná při jejich vývoji.
Abstract in different language: This bachelor's thesis dealt with mobile applications in tourism. The main objective of the work is to analyze the use of mobile apps in tourism based on findings from research survey and suggest recommendations for future applications development. The bachelor's thesis is divided into three main chapters. The first one includes theoretical pieces of knowledge about the topic. Questionnaire survey and user testing are described in the second chapter. The last chapter contains acquired results of the surveys. The results achieved are distorted by the selection and insufficient sample of respondents. However, they at least partially indicate which applications are most used in tourism and what criteria are necessary in their development.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Radek Sekyra.pdfPlný text práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Sekyra_Radek_v.pdfPosudek vedoucího práce227,86 kBAdobe PDFView/Open
Sekyra_Radek_o.pdfPosudek oponenta práce225,14 kBAdobe PDFView/Open
Sekyra_p.pdfPrůběh obhajoby práce69,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40154

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.