Title: Vybraná oblast Plzeňského kraje pohledem návštěvníků - spokojenost, kvalita služeb
Other Titles: Selected part of Pilsen Region from the visitors' point of view - satisfaction, service quality
Authors: Trchová, Lenka
Advisor: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Referee: Štumpf Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40162
Keywords: spokojenost návštěvníků;oblast města plzeň a severní plzeňsko;dotazníkové šetření;návštěvníci
Keywords in different language: visitor satisfaction;region city of pilsen and northern plzeňsko;visitors;questionnaire survey
Abstract: Předložená bakalářská práce je zaměřena na spokojenost a kvalitu služeb ve vybrané oblasti Plzeňského kraje, konktrétně oblast města Plzeň a severní Plzeňsko. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány pojmy cestovní ruch, služby a také spokojenost. Praktická část zahrnuje vyhodnocení primární a sekundární nabídky dané oblasti, výsledky dotazníkového šetření a poté část s návrhy a opatřeními. Cílem této práce je vyhodnocení spokojenosti návštěvníků a vytvoření návrhů, které by zvýšily množství návštěvníků a také zlepšily jejich spokojenost. Sběr dat probíhal pomocí dotazníkového šetření, které se konalo v období od června do září v roce 2019 v Mariánské Týnici, Plasích a Plzni. V této práci je tedy zjištěno, s čím jsou návštěvníci spokojeni a jaké nedostatky mají jednotlivá místa. Z těchto nedostatků jsou vytvořeny návrhy a opatření. Pokud by byl nějaký návrh použitý, mohlo by to vést k většímu zájmu návštěvníků a zlepšení jejich spokojenosti.
Abstract in different language: Presented barchelor thesis is focused on the satisfaction and quality of services in a selected area of the Pilsen region, especially the area of the city of Pilsen and northern Plzeňsko. The barchelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the basic concepts of tourism, services and satisfaction. The practical one includes the evaluation of the primary and the secondary offer of the area, results of the questionnaire survey and then the part with suggestions and measures. The aim of this thesis is to evaluate the satisfaction of visitors and create suggestions that would increase the number of visitors and also improve their satisfaction. Data collection took place by using questionnaire survey, which took place in the period from June to September 2019 in Mariánská Týnice, Plasy and Pilsen. This barchelor thesis finds out what visitors are satisfied with, the lack of individual places, from which suggestions and measures and created. If a suggestion is used, it could lead to greater interest of visitors and improved their satisfaction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lenka Trchova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Trchova_Lenka_v.pdfPosudek vedoucího práce221,84 kBAdobe PDFView/Open
Trchova_Lenka_o.pdfPosudek oponenta práce120,26 kBAdobe PDFView/Open
Trchova_p.pdfPrůběh obhajoby práce44,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.