Title: Emoce v reklamě
Other Titles: Emotions in advertising
Authors: Zelenková, Lucie
Advisor: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Referee: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40167
Keywords: emoce;marketing;reklama;plakát;marketingový výzkum
Keywords in different language: emotions;marketing;advertisement;poster;marketing research
Abstract: Tématem práce je působení emocí v reklamě. Emoce jsou zde charakterizovány, uvedeny jejich příklady a popis jejich ovlivňování některých z psychických procesů. Dále se autorka věnuje popisu marketingu, komunikačního mixu a konkrétně pak reklamy a využití emocí v reklamních sděleních. Hlavním cílem práce je zjištění nejefektivnějších emocí z hlediska působení na spotřebitele v rámci reklamy. Pro tento účel jsou autorkou vytvořeny reklamní plakáty na ní vyrobený produkt, jenž mají za úkol vyvolat různé emoce a následně je pomocí marketingového výzkumu zjišťováno, jak obecně vnímají spotřebitelé emoce v reklamě, jakou jim připisují důležitost, a které z emocí jsou v reklamě nejúčinnější. Dále autorka zkoumá, jak na respondenty působí ní navrhnuté plakáty a který z nich je k propagaci nejvhodnější. Na základě výsledků jsou navržena doporučení pro využití emocí v reklamě obecně a konkrétně pak v případě propagačního plakátu pro autorčin produkt.
Abstract in different language: The theme of the thesis is the effect of emotions in advertising. Emotions are firstly characterized, their examples and description of their influence of some of the psychological processes are stated. Furthermore, the author is devoted to the description of marketing, communication mix and specifically advertising and the use of emotions in advertising messages. The main objective of the thesis is to identify the most effective emotions in terms of the effect on consumers in advertising. For this purpose, the author created advertising posters regarding her own product. Posters were designed to evoke different emotions and later on, through marketing research, it is examined how consumers generally perceive emotions in advertising, what is the importance to them, and which emotions are most effective in advertising. The author also examines how the posters are designed and which of them is most suitable for promotion of her own product. Based on the results, recommendations are proposed for the use of emotions in advertising in general and specifically in the case of a promotional poster for the author's product.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Lucie Zelenkova.pdfPlný text práce6,9 MBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_Lucie_v.pdfPosudek vedoucího práce224,43 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_Lucie_o.pdfPosudek oponenta práce232,15 kBAdobe PDFView/Open
Zelenkova_p.pdfPrůběh obhajoby práce139,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.