Title: Vlivy měničů kmitočtu velkých výkonů na harmonická napětí v průmyslovém závodě
Other Titles: Influences of frequency converters of high powers to the voltage harmonics in the industry
Authors: Brejša, Josef
Advisor: Kůs Václav, Prof. Ing. CSc.
Referee: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40179
Keywords: harmonická napětí vyšších řádů;harmonické proudy o vyšších řádech;frekvenční měnič;impedance sítě.
Keywords in different language: higher order harmonic voltages;higher order harmonic currents;frequency changer;transformer;electrical network impedance
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na šíření harmonických napětí vyšších řádů v elektrické síti průmyslového závodu, způsobené používáním frekvenčních měničů velkých výkonů. Diplomová práce je rozdělena do několika částí, v první části jsou uvedeny základní vztahy a definice nízkofrekvenčního rušení, základní popis průmyslového závodu od napájecího bodu, rozvod elektrické energie, po spotřebiče velkých výkonů. V praktické části je proveden výpočet harmonických proudů vyšších řádů, které měniče velkých výkonů odebírají. V prostředí MTLAB-SIMULINK byl vytvořen model závodové sítě a pomocí něj byla vypočítána impedance sítě ve zvolených bodech a také harmonická napětí vyšších řádů. Závěr práce se zabývá vyhodnocením naměřených hodnot, jejich porovnáním s normativními hodnotami a možnostmi eliminace těchto nežádoucích složek v napájecí síti
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the propagation of higher order harmonic voltages in the electrical network of an industrial plant, which is caused by the use of high-power frequency converters. The diploma thesis is divided into several parts. The first part contains the basic relationships and definitions of low-frequency interference, a basic description of the industrial plant from the supply point, electricity distribution, to high-power appliances. In the practical part, the calculation of higher order harmonic currents, which are consumed by high power converters, is performed. In the MTLAB-SIMULINK environment, a model of the racing network was created and using it, the impedance of the network at selected points was calculated, as well as higher-order harmonic voltages. The conclusion deals with the evaluation of measured values, their comparison with normative values and the possibility of eliminating these undesirable components in the power supply network.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Brejsa Josef E17N0001K.pdfPlný text práce4,59 MBAdobe PDFView/Open
078609_oponent.pdfPosudek oponenta práce889,74 kBAdobe PDFView/Open
078609_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
078609_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce74,77 kBAdobe PDFView/Open
DP_Brejsa_Josef_E17N0001K.rarVŠKP - příloha59,14 kBRARView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40179

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.