Title: Přeshraniční elektronické obchodování B2C
Other Titles: Cross-Border B2C E-Commerce
Authors: Reitmaier, Jan
Advisor: Kunešová Hana, Ing. Ph.D.
Referee: Mičík Michal, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40245
Keywords: přeshraniční b2c e-komerce;zpracování dat;dotazníkové šetření;analýza
Keywords in different language: cross-border b2c e-commerce;data processing;questionnaire construction;analysis
Abstract: Diplomová práce je zaměřená na přeshraniční elektronický obchodování B2C. Práce je rozdělena na tři části. V první teoretické části se soustředí na definování pojmu ekomerce, klasifikaci e-komerce, internetové obchody a význam přeshraniční B2C ekomerce. V druhé části jsou charakterizovány faktory přeshraniční B2C e-komerce, překážky B2C e-komerce v Evropské unii a přeshraniční B2C e-komerce z právního pohledu. V třetí části práce je proveden vlastní empirický výzkum na zapojení České republiky do přeshraniční B2C e-komerce. Nejdříve je proveden výzkum zapojení spotřebitelů do přeshraniční B2C e-komerce prostřednictvím zpracování sekundárních dat z Eurostatu a zpracováním primárních dat z dotazníkového šetření. Poté je provedena analýza, na základě vlastních kritérií, o zapojení českých e-shopů do přeshraniční B2C ekomerce. V závěru jsou shrnuty výsledky analýz a navržena doporučení pro zlepšení zapojení České republiky do přeshraniční B2C e-komerce.
Abstract in different language: The diploma thesis is focused on cross-border e-commerce B2C. The thesis is divided into three parts. The first theoretical part focuses on defining the concept of e-commerce, classification of e-commerce, online stores and the importance of cross-border B2C ecommerce. The second part characterizes the factors of cross-border B2C e-commerce, obstacles to B2C e-commerce in the European Union and cross-border B2C e-commerce from a legal point of view. The third part of the thesis is an empirical research on the involvement of the Czech Republic in cross-border B2C e-commerce. First, research about consumers involvement in cross-border B2C e-commerce is conducted through the processing of secondary data from Eurostat and the processing of primary data from a questionnaire construction. Then an analysis is performed, based on own criteria, about the involvement of Czech e-shops in cross-border B2C e-commerce. Finally, the results of the analyzes are summarized and recommendations for improving the Czech Republic's involvement in cross-border B2C e-commerce are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_REITMAIER.pdfPlný text práce742,68 kBAdobe PDFView/Open
Reitmaier_Jan_v.pdfPosudek vedoucího práce173,47 kBAdobe PDFView/Open
Reitmaier_Jan_o.pdfPosudek oponenta práce229,34 kBAdobe PDFView/Open
Reitmaier_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40245

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.