Title: Doporučení úrovně pohybové aktivity jako jeden z faktorů udržování zdraví dětí staršího školního věku
Other Titles: Recommendation of the level of physical activity as one of the factors maintaining the health of older school children
Authors: Hric, Karel
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40294
Keywords: pohybová aktivita;tělesný tuk;svalstvo;inbody;adolescent;puberta;obezita
Keywords in different language: physical activity;body fat;muscles;inbody;adolescent;puberty;obesity
Abstract: Pohybová aktivita, resp. inaktivita je významným činitelem zdraví. Působením mnoha vlivů dochází k úbytku PA a to nejen u dospělých, ale také u dětí. 80 % adolescentů v ČR, dětí ve věku 11-15 let, nedosahuje svou úrovní PA na doporučené týdenní hodnoty! Tato skutečnost v zásadě koreluje s daty o nárůstu nadváhy, obezity a vadného držení těla u těchto dětí. Mezi lety 1996 až 2016 došlo k nárůstu nadváhy a obezity Českých dětí z 10 % na bezmála 20 %. Mezinárodní výzkumy prokazují vliv množství PA na BMI resp. nadváhu a obezitu. Nás zajímal vztah mezi množstvím PA a množstvím tělesného tuku, resp. svalstva u žáků 9. třídy ZŠ Karlovy Vary-n = 19. Výzkum byl proveden pomocí dotazníku IPAQ a přístroje na měření tělesného složení InBody 370 a měl za cíl zodpovědět tyto hypotézy: H1: Tělesné složení, množství tělesného tuku, u žáků 9. tříd na ZŠ Karlovy Vary závisí na úrovni jejich pohybové aktivity. H2: Tělesné složení, množství kosterního svalstva, u žáků 9. tříd na ZŠ Karlovy Vary závisí na úrovni jejich pohybové aktivity. Z 11 doporučení pro PA určených dětem ve věku 5-17 let jsme vytvořili přehlednou tabulku, z níž byly výpočtem vyvozeny tyto hodnoty doporučení k PA: MPA = 420 minut týdně, nebo 12 000 kroků denně, VPA = 160 minut týdně. 84 % probandů uvedlo hodnoty své celkové PA nad 100 % tohoto doporučení. Stejné % sledovaných probandů, 84 %, mělo hmotnost kosterního svalstva v hodnotách Normální nebo Nad a 79 % probandů mělo BMI v hodnotách Normální. Přesto nebyla u tohoto vzorku 19 probandů potvrzena statisticky významná závislost množství PA k tělesnému tuku: H1 = 0, ani závislost množství PA na svalstvo: H2 = 0. Jinak to bylo u věcné významnosti, která byla prokázána jak mezi množstvím PA a množstvím tělesného tuku, tak mezi množstvím PA a svalstva. Tyto výsledky naznačují, že by mezi těmito sledovanými veličinami mohl existovat nějaký vztah. Vzhledem k malému množství testovaných osob nelze výsledky zobecnit, spíše mohou být výzvou k dalšímu, rozsáhlejšímu výzkumu, který by pomocí nejmodernějších diagnostických metod pomohl přesněji objasnit význam PA na tělesné složení, zdraví.
Abstract in different language: Physical activity, resp. inactivity is an important factor in health. Due to many influences, there is a decrease in PA, not only in adults but also in children. 80% of adolescents in the Czech Republic, children aged 11-15, do not reach their PA level to the recommended weekly values! This fact basically correlates with data on the increase in overweight, obesity and poor posture in these children. Between 1996 and 2016, the overweight and obesity of Czech children increased from 10% to almost 20%. International research shows the effect of the amount of PA on BMI resp. overweight and obesity. We were interested in the relationship between the amount of PA and the amount of body fat, respectively. muscles in pupils of the 9th grade of the Karlovy Vary primary school-n = 19. The research was carried out using the IPAQ questionnaire and the body composition measuring device InBody 370 and aimed to answer the following hypotheses: H1: Body composition, amount of body fat, in 9th grade pupils at Karlovy Vary Elementary School depends on the level of their physical activity. H2: Body composition, amount of skeletal muscle, in 9th grade pupils at the Karlovy Vary primary school depends on the level of their physical activity. From 11 recommendations for PA intended for children aged 5-17, we created a clear table, from which the following values of recommendations for PA were derived by calculation: MPA = 420 minutes per week, or 12,000 steps per day, VPA = 160 minutes per week. 84% of probands reported total PA values above 100% of this recommendation. 84% of the probands had skeletal muscle mass in Normal or Above and 79% of probands had BMI in Normal. Nevertheless, a statistically significant dependence of the amount of PA on body fat was not confirmed in this sample of 19 probands: H1 = 0, nor the dependence of the amount of PA on muscle: H2 = 0. It was otherwise with material significance, which was demonstrated both between the amount of PA and the amount of body fat, and between the amount of PA and muscle. These results suggest that there may be some relationship between these monitored variables. Due to the small number of tested persons, the results cannot be generalized, rather they can be a challenge for further, more extensive research, which would help to clarify more precisely the importance of PA on body composition, health using the most modern diagnostic methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP 2020.pdfPlný text práce2,31 MBAdobe PDFView/Open
Hric K. - VP.pdfPosudek vedoucího práce141,68 kBAdobe PDFView/Open
Hric K. - OP.pdfPosudek oponenta práce165,8 kBAdobe PDFView/Open
Hric K..pdfPrůběh obhajoby práce75,35 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.