Title: Synchronizace detektorů ionizačního záření z rodiny Medipix
Other Titles: Synchronization of ionizing radiation detectors from Medipix family
Authors: Špírek, Pavel
Advisor: Kraus, Václav
Referee: Krutina, Aleš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4031
Keywords: Medipix;FITPix;ionizační záření;částice;synchronizace;koincidence;detektor;FPGA
Keywords in different language: Medipix;FITPix;ionizing radiation;particle;synchronization;coincidence;detector;FPGA
Abstract: Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro synchronizaci několika detektorů z rodiny Medipix s rozhraním FITPix. Úvodní část je věnována teoretickému popisu detektorů Medipix, rozhraní FITPix a rovněž je zde rozebrána problematika synchronizace detektorů s tímto rozhraním. Ve druhé části práce je detailně popsán návrh synchronizační jednotky. Konstrukce je založená na obvodu FPGA a MCU. Při návrhu byl kladen důraz na nízkou spotřebu celého zařízení a možnost doplnění dalších funkcí. V závěru jsou shrnuty dosažené výsledky.
Abstract in different language: The thesis deals with a design of synchronization device for multiple detectors from Medipix family with FITPix interface. In the introduction part, there is a theoretical description of the Medipix detectors and FITPix interface. Also the problem of synchronizing detectors with this interface is analyzed here. The second part deals with a detailed description of synchronization device development. The design is based on FPGA and a MCU. An emphasis was put on low power requirements and potential for implementing more functionality. In the conclusion, reached results are summarized.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
teorie.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
047229_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,5 kBAdobe PDFView/Open
047229_oponent.pdfPosudek oponenta práce434,53 kBAdobe PDFView/Open
047229_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce155,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.