Název: Využití pájení v parách pro testování pájitelnosti
Další názvy: Usage of vapor-phase soldering for solderability testing
Autoři: Aul, Filip
Vedoucí práce/školitel: Novák, Tomáš
Oponent: Rendl, Karel
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4034
Klíčová slova: pájitelnost;testování pájitelnosti;software na vyhodnocení obrazu;roztékavost
Klíčová slova v dalším jazyce: solderability;solderability testing;software for image evaluation;melt
Abstrakt: Na začátku práce popisuje problematiku pájení, testování pájitelnosti a nejčastěji používané testy. Dále poskytuje bližší pohled na pájení přetavením, konkrétně pak na metodu pájení v parách. Práce též obsahuje přehled nejpoužívanějších softwarů na vyhodnocení obrazu, konkrétně pak softwary ImageJ, NIS Elements a Eidos microscope. V závěru je popsán experiment, který porovnává účinek nejčastěji používaných druhů tavidel na různých povrchových úpravách, jeho realizace a porovnání a zhodnocení výsledků dosažených tímto experimentem.
Abstrakt v dalším jazyce: At the beginning the thesis describes the problems of soldering, solderability testing and the most frequently used tests. It also provides a closer look at the solder reflow, namely the method of soldering in the vapor. The thesis also provides an overview of the most widely used software for image evaluation, namely software ImageJ, NIS Elements and Eidos microscope. At the end is described the experiment, which compares the effect of commonly used types of fluxes in different surface treatments, its implementation and evaluation and comparison of results obtained in this experiment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KAE) / Bachelor´s works (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047235_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047235_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047235_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4034

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.