Title: Využití pájení v parách pro testování pájitelnosti
Other Titles: Usage of vapor-phase soldering for solderability testing
Authors: Aul, Filip
Advisor: Novák, Tomáš
Referee: Rendl, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4034
Keywords: pájitelnost;testování pájitelnosti;software na vyhodnocení obrazu;roztékavost
Keywords in different language: solderability;solderability testing;software for image evaluation;melt
Abstract: Na začátku práce popisuje problematiku pájení, testování pájitelnosti a nejčastěji používané testy. Dále poskytuje bližší pohled na pájení přetavením, konkrétně pak na metodu pájení v parách. Práce též obsahuje přehled nejpoužívanějších softwarů na vyhodnocení obrazu, konkrétně pak softwary ImageJ, NIS Elements a Eidos microscope. V závěru je popsán experiment, který porovnává účinek nejčastěji používaných druhů tavidel na různých povrchových úpravách, jeho realizace a porovnání a zhodnocení výsledků dosažených tímto experimentem.
Abstract in different language: At the beginning the thesis describes the problems of soldering, solderability testing and the most frequently used tests. It also provides a closer look at the solder reflow, namely the method of soldering in the vapor. The thesis also provides an overview of the most widely used software for image evaluation, namely software ImageJ, NIS Elements and Eidos microscope. At the end is described the experiment, which compares the effect of commonly used types of fluxes in different surface treatments, its implementation and evaluation and comparison of results obtained in this experiment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
047235_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce321,82 kBAdobe PDFView/Open
047235_oponent.pdfPosudek oponenta práce355,48 kBAdobe PDFView/Open
047235_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce104,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4034

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.