Title: Plánování a řízení projektu inovace
Other Titles: Planning and management of innovative project
Authors: Křížová, Klaudie
Advisor: Vacek Jiří, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40483
Keywords: projekt;inovace;projektové řízení;milk run
Keywords in different language: project;innovation;project management;milk run
Abstract: Předložená diplomová práce je zaměřena na hodnocení plánování a řízení inovačního projektu Milk Run, který je realizován ve společnosti Lear Corporation, s.r.o., výrobní závod Ostrov u Stříbra. Cílem práce bylo zhodnotit plánování a řízení projektu Milk Run, navrhnout opatření pro zdokonalení procesu plánování a řízení inovačních projektů ve společnosti. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - teoretická a praktická část. Teoretická část obsahuje podklady, které jsou nezbytné pro následující kapitoly. Praktická část se skládá celkem ze tří kapitol, z nichž první charakterizuje společnost a hodnotí ji na základě finančních ukazatelů. Druhá kapitola popisuje důvody vedoucí k inovacím ve společnosti, proces řízení a plánování projektů. Poslední kapitola praktické části obsahuje navrhnutá opatření pro další práci na projektech, která vychází ze skutečností zjištěných v průběhu realizace projektu Milk Run ve společnosti.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on planning and management of innovative project Milk Run, being realized in company Lear Corporation, s.r.o., manufacturing plant Ostrov u Stříbra. The aim of diploma thesis was evaluating of planning and management of project Milk Run, to propose measures for process of planning and management of innovative projects in the company. Diploma thesis is divided into the two parts - theoretical and practical part. Theoretical part includes foundation which are necessary for the next chapters. The practical part consists of three chapters, the first one characterizes the company and evaluates it on the basis of financial indicators. The second chapter describes reasons for innovations in the company, process of management and planning of projects. The last one of practical part contains proposed measures for improvement in the next work on projects, created based on facts found during of realization of project Milk Run in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Krizova_verze na portal.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Krizova_Klaudie_v.pdfPosudek vedoucího práce347,62 kBAdobe PDFView/Open
krizova Posudek oponent BP-DP aktual 19_20.pdfPosudek oponenta práce221,69 kBAdobe PDFView/Open
Krizova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce32,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40483

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.