Title: Smlouvy odvážné
Other Titles: Aleatory contracts
Authors: Kovalová, Iveta
Advisor: Šíma Alexander, JUDr.
Referee: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40496
Keywords: dědická smlouva;dědictví;hra;hazardní hra;los;loterie;naturální obligace;pojištění;pojistná smlouva;občanské právo;občanský zákoník;odvážná smlouva;sázka;smlouva o důchodu;soukromé právo;zaopatřovací smlouva;závazkové právo;zcizení dědictví
Keywords in different language: inheritance contract;inheritance;game;gambling;drawing lots;lottery;natural obligation;insurance;insurance contract;civil law;civil code;aleatory contract;bet;retirement contract;private law;maintenance contract;law of obligations;alienation of inheritance
Abstract: Obsahem této diplomové práce jsou odvážné smlouvy jako instituty soukromého práva. Práce ovšem obsahuje i stručnou zmínku o obsahově podobných institutech - hazardních hrách, které jsou naopak předmětem práva veřejného. Práce tedy obsahuje i stručné informace o veřejnoprávním pojetí hry, sázky a loterie. Popisuje odvážné smlouvy jak z pohledu dnešní platné právní úpravy, ale obsahuje také srovnání s jejím historickým vývojem. To znamená vývoj právní úpravy odvážných smluv od jejich počátků z dob starověku, přes jejich obnovování a naopak opomíjení v právních úpravách jednotlivých občanských zákoníků. První část práce jsem zaměřila na stručný historický vývoj právní úpravy odvážných smluv, ale také historický vývoj právní úpravy závazků jako takových. V dalších částech práce uvádím a vysvětluji jednotlivé typy odvážných smluv podle občanského zákoníku. Vysvětluji také problematiku jejich vymahatelnosti. V závěru práce zmiňuji instituty podobné některým odvážným smlouvám, tedy přesněji řečeno hrám a sázkám, které ale nejsou smlouvami dle občanského zákoníku. Jedná se o instituty regulované normami práva veřejného.
Abstract in different language: The content of this thesis are aleatory contracts as institutes of private law. However, the thesis also contains a brief mention of similar institutes - gambling, which are in turn subject to public law. It also contains basic information about the public concept of gambling, betting and lottery. The thesis describe aleatory contracts from the point of view of the current legal regulation, but it also contains a comparison with the historical development of legal regulation of these types of contracts. The thesis explain the development of legislation of aleatory contracts since their beginnings in antiquity, through their renewal and, conversely, neglect in the legislation of individual civil codes. The first part of this thesis is focused on a brief historical development of the legal regulation of aleatory contracts, but also the historical development of the legal regulation of obligations as such. In other parts of the thesis I mention and explain individual types of aleatory contracts according to the Civil Code. I also explain the issue of their enforce ability. At the end of the thesis I mention institutes similar to some aleatory contracts, that is to say games and betting, which are not contracts according to the Civil Code. They are the institutes regulated by standards of public law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE KOVALOVA.pdfPlný text práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Kovalova 2.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Kovalova2.pdfPosudek vedoucího práce28,5 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Kovalova2.pdfPrůběh obhajoby práce299,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40496

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.