Title: Jiné způsoby zániku závazků
Other Titles: Other manners of extinction of obligations
Authors: Schwarzová, Aneta
Advisor: Spurná Kristýna, JUDr.
Referee: Bányaiová Alena, JUDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40518
Keywords: závazkové vztahy;zánik závazku;započtení;výpověď;odstoupení od smlouvy;následná nemožnost plnění;koronavirus a jeho právní důsledky;vyšší moc;hardship
Keywords in different language: obligation;extinction of obligations;set-off;withdrawal from contract;termination of an obligation;subsequent impossibility of performance;the coronavirus and its legal consequences;force majeure;hardship
Abstract: Tato práce poskytuje základní vhled do problematiky zániku závazků. V první části se autorka zaměřila na zásady závazkového práva, vymezení souvisejících pojmů, právní zakotvení a dále v obecné rovině na vznik, změnu a zánik závazku. Dále se autorka zaměřila na vybrané způsoby zániku závazků. Podrobněji jsou rozebrány tyto instituty - započtení, odstoupení od smlouvy, výpověď a následná nemožnost plnění. K dílčím výstupům této práce patří snaha o poskytnutí způsobu výkladu pojmů "nejistý" a "neurčitý" v souvislosti s institutem započtení. Dále je řešena například v souvislosti s institutem výpovědi problematika tzv. šněrovacích smluv. Autorka se rozhodla zařadit nad původní rámec práce kapitolu zabývající se vlivem pandemie COVID-19 na závazkové vztahy a jejich zánik. Kromě české úpravy se zabývá také dopady na závazkové vztahy v Itálii. V této kapitole se podrobněji věnuje institutu vyšší moci a situaci změny okolností, která může způsobit zvlášť hrubý nepoměr stran. Kromě zahraničních právních předpisů a odborných knih, je v této části čerpáno také z italské judikatury.
Abstract in different language: This diploma thesis provides a basic insight into the issue of extinction obligations. In the first part, the author focused on the principles of the law of obligations, definition of related terms, legal enshrining and, in general, the origin, change and termination of the obligation. Furthermore, the author focused on selected ways of some of the other manners of extinction of obligations. These institutes are analyzed in more detail - set-off, withdrawal from contract, termination of an obligation and subsequent impossibility of performance. Partial outcomes of this thesis include the effort to provide a way of interpreting the terms "uncertain" and "indeterminate" in connection with the institute of set-off. The issue of so-called lacing contracts is also dealt with in connection with the institute of termination of an obligation. The author has decided to include a chapter on the influence of the COVID-19 pandemic on contractual relations and thier termination beyond the original framework of her thesis. In addition to the Czech legislation, it also deals with the impact on obligations in Italy. This chapter deals in more detail with the concept of force majeure and the situation of change in circumstances that may cause a particularly gross disparity between the parties. In addition to foreign legislation and professional books, this section also draws on Italian case law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jine_zpusoby_zaniku_zavazku_DP_SCHWARZOVA_Aneta.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Schwarzova.pdfPosudek vedoucího práce136,56 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Schwarzova.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Schwarzova.pdfPrůběh obhajoby práce285,52 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40518

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.