Title: Neúčinnost právních jednání podle insolvenčního zákona
Other Titles: Ineffectiveness of legal acts in insolvency proceeding
Authors: Vrba, Michal
Advisor: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40535
Keywords: insolvenční řízení;neúčinné právní jednání;právní jednání;věřitel;dlužník;majetková podstata
Keywords in different language: insolvency proceeding;ineffective legal act;legal proceedings;creditor;debtor;underlying assets
Abstract: Diplomová práce se zabývá institutem neúčinnosti právního jednání podle insolvenčního zákona, které zabraňuje neopodstatněnému zkracování majetkové podstaty dlužníka. Práce se kromě hmotněprávní stránky neúčinných právních jednání zabývá též procesněprávní stránkou a důsledky, jež jsou s tímto institutem spojeny. Práce popisuje a analyzuje zejména speciální právní úpravu neúčinnosti právního jednání obsaženou v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, avšak dotýká se i úpravy obecné. Cílem je popsat daný institut jednak na základě právní úpravy, ale také z pohledu judikatury, odborné literatury a odborných článků. Snahou je také poukázat na kritiku současné právní úpravy z řad odborné veřejnosti.
Abstract in different language: This thesis investigates the institute of ineffectiveness of legal proceedings according to the Insolvency Act, which prevents unjustified shortening of the debtor's assets. It examines the substantive aspect of ineffective legal proceedings, the procedural aspect, and the consequence associated with this institute. Mainly, this thesis focuses on the description and analysis of the special legal regulation of the ineffectiveness of the legal proceedings defined in Act No.182/2006 Coll. The aim is to describe the given institute on the basis of legal regulations, but also from the point of view of judicial decisions, and scientific and peer-reviewed literature. Furthermore, the aim is to point out the criticism of the current legislation coming from the professional community.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova-prace-Michal-Vrba.pdfPlný text práce1,64 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Vrba.pdfPosudek vedoucího práce47,23 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Vrba.pdfPosudek oponenta práce44,26 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vrba.pdfPrůběh obhajoby práce283,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40535

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.