Title: Rekonstrukce míry zátěže ve vztahu k předpokládanému statusu bojovníků u souboru z Teplé - analýza úponových změn na kostře.
Other Titles: Reconstruction of the load rate in relation to the presumed status of the warriors of the group from Teplá - analysis of changes to the muscle insertion on the skeleton.
Authors: Novotný, Jakub
Advisor: Pankowská Anna, Mgr. Ph.D.
Referee: Galeta Patrik, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40540
Keywords: entezopatie;klášter teplá;rekonstrukce zátěže;bioarcheologie;pohřební ritus;metoda villotte (2006);středověký bojovník;premonstráti
Keywords in different language: enthesopathy;teplá monastery;load reconstruction;bio archaeology;funeral rite;villotte method (2006);mediaeval warrior;premonstratensian
Abstract: Diplomová práce se věnuje analýze úponových změn, díky tomu je možné rekonstruovat míru fyzické zátěže u minulých populací. Pro analýzu byl vybrán soubor jedinců objevených při archeologickém výzkumu v klášteře Teplá. Tito jedinci pocházející z období 12.-15. století, byli pohřbeni na netradičním místě před vstupem do klášterního kostela a mohli by představovat skupinu bojovníků a ochránců kláštera. Podle metody hodnotící úponová místa na kostech a statistických analýz, jsem odhalil některé významné rozdíly mezi souborem z Teplé a srovnávacím souborem, který představuje běžnou vrcholně středověkou populaci.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the analysis of tendon attachment changes, thanks to which it is possible to reconstruct the level of physical activity load in past populations. A set of individuals discovered during archaeological research in the Teplá Monastery was selected for analysis. These individuals, originating from the period of the 12-15th century, were buried in an unconventional place before entering the monastery church, and may represent a group of warriors and protectors of the monastery. According to the method of evaluating tendon attachment sites on bones and statistical analyses, I revealed some significant differences between the set from Teplá and the comparison set, which represents the common high mediaeval population.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Jakub Novotny.pdfPlný text práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
Novotny_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce407,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40540

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.