Title: Gender před tabulí, vytváření genderové identity u žáků základní školy
Other Titles: Gender in front of the blackboard, creating gender identity in primary school
Authors: Pištěláková, Dana
Advisor: Fatková Gabriela, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40543
Keywords: gender;genderová identita;škola;genderová socializace;učitelé;žáci;rodiče;antropologie dětství;vzdělání;genderové stereotypy
Keywords in different language: gender;gender identity;school;gender socialization;teachers;pupils;parents;anthropology of childhood;education;gender stereotypes
Abstract: V této diplomové práci jsem pozorovala vytváření genderových rozdílů u žáků Základní školy Planá. Konkrétně jsem se zaměřila na zkoumání rozdílů ve vytváření genderové identity mezi žákyněmi a žáky základní školy, kterou získávají výchovou a socializací ve školním a rodinném prostředí. V teoretické části práce jsem se zabývala konceptem genderu, genderovou identitou, genderovými stereo-typy atd. Pro výzkum jsem zvolila metoda zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů.
Abstract in different language: In this diploma thesis I observed the creation of gender differences in the pupils of the Primary School Planá. Specifically, I focused on examining the differences in the creation of gender identity between pupils of primary school, which they acquire through education and socialization in the school and family environment. In the theoretical part of the work I dealt with the concept of gender, gender identity, gender stereotypes, etc. For the research, I chose the method of participatory observation and semistructured interviews.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Pistelakova.pdfPlný text práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Pistelakova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce384,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40543

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.