Title: Analýza vlastností usměrňovačů
Other Titles: Analysis of rectifiers properties
Authors: Vogl, Tomáš
Advisor: Glasberger Tomáš, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kehl Zdeněk, Ing.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40651
Keywords: usměrňovač;měnič;dioda;bipolární tranzistor s izolovaným hradlem;harmonická analýza;amplitudový zákon;celkové harmonické zkreslení;fourierova transformace;matematické modelování.
Keywords in different language: rectifier;converter;diode;insulated gate bipolar transistor;harmonic analysis;amplitude law;total harmonic distortion;fourier transform;mathematical modeling.
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu vlastností usměrňovačů. Hlavními problémy usměrňovačů jsou negativními vlivy usměrňovačů, jako jsou neharmonické proudy zkreslující harmonický vstupní proud a zvlnění výstupního proudu a napětí na výstupu měniče. Kvalita usměrňovačů se posuzuje dle vlastností, které jsou pro daný typ měniče charakteristické. Tato práce se zabývá stručným popisem usměrňovačů v průběhu jejich vývoje a základními principy jejich funkce, dále uvádí jejich využití v praxi. Cílem této práce je analýza vlastností vícepulsních zapojení klasických usměrňovačů se snahou snížení negativních vlivů na napájecí síť. Jednotlivé topologie zapojení se podrobí simulacím za pomoci matematického modelovacího programu Matlab/Simulink. Nakonec se s klasickými usměrňovači rovněž porovná napěťový pulsní usměrňovač v třífázovém zapojení.
Abstract in different language: The presented diploma thesis is focused on the analysis of the properties of rectifiers. The main problems of rectifiers are the negative effects of rectifiers, such as non-harmonic currents distorting the harmonic input current and ripple of the output current and voltage at the converter output. The quality of rectifiers is assessed according to the properties that are characteristic for the given type of converter. This work deals with a brief description of rectifiers during their development and the basic principles of their function, it also presents their use in practice. The aim of this work is to analyze the properties of multi-pulse connections of conventional rectifiers in an effort to reduce the negative effects on the power supply network. The individual connection topologies are subjected to simulations using the mathematical modeling program Matlab/Simulink. Finally, a voltage pulse rectifier in a three-phase connection is also compared with conventional rectifiers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Analyza vlastnosti usmernovacu.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
082286_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,43 MBAdobe PDFView/Open
082286_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce883,2 kBAdobe PDFView/Open
082286_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce66,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40651

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.