Title: Návrh a realizace online diagnostického systému
Other Titles: Design and realization of an online diagnostic system
Authors: Leffler, Jan
Advisor: Trnka Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Hornak Jaroslav, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40654
Keywords: materiály v elektrických strojích;diagnostika;deteriorace;údržba založená na stavu zařízení;plc;senzory;měření
Keywords in different language: materials used in electrical machines;diagnostics;deterioration;condition based maintenance;plc;sensors;measurement
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a realizace online diagnostického systému pro monitorování diagnostických signálů. Teoretická část byla vypracována dle odborné literatury. Nejprve jsou popsány materiály pro funkční a konstrukční účely elektrických strojů a jejich vlastnosti. Dále jsou zde uvedeny různé přístupy k diagnostice a motivace k využití diagnostického procesu. Poté jsou analyzovány degradační procesy a jejich důsledky. V části praktické se již práce zaměřuje na návrh, realizaci a testování online diagnostického systému. Fáze návrhu zahrnuje výběr týkající se senzorů a PLC modulů, zatímco fáze realizace popisuje stavbu a testování prvního funkčního systému. Poté byl navržen první soupis a rozvržení dalších nezbytných komponent pro systém aplikovatelný ve skutečném provozu v průmyslových podmínkách. V závěru práce jsou uvedeny některé možné způsoby vyhodnocování získaných dat ze senzorů.
Abstract in different language: This submitted diploma thesis deals with the problematics of the design and realization of an online diagnostic system for diagnostic signals monitoring. The theoretical part was elaborated in accordance with technical literature. First, materials for functional and construction purposes of electrical machines and their properties are described. Next, different approaches to the diagnostics and motivation for using of a diagnostic process are introduced. Then degradation processes and their effects are analyzed. The practical part of the thesis is focused on the design, realization and testing of an online diagnostic system. The design phase includes the selection of sensors and PLC modules, while the realization phase describes assembly and testing of the first functional system. Afterwards, the first inventory and layout of further necessary components for the system applicable in real service under industrial conditions are proposed. In the end of the thesis several approaches to the evaluation of data obtained from sensors are given.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Leffler_1.pdfPlný text práce27,03 MBAdobe PDFView/Open
082289_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
082289_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce13,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40654

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.