Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBoček Martin, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorHauerová, Eva
dc.contributor.refereeFischerová Eva, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:31:43Z-
dc.date.available2019-3-28
dc.date.available2020-11-10T00:31:43Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-6
dc.identifier80506
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40659
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměří na československé legionáře působící v Rusku v letech 1918-1920. Cílem práce bude předložit analýzu základních událostí, které vedly roku 1918 československé legionáře k obsazení Transsibiřské magistrály. Daná problematika v sobě skýtá rozbor dvouletého pobytu legionářů na Sibiři s přihlédnutím na každodenní život v "těpluškách", tedy v železničních vagonech určených k dopravě vojska. Právě působení či život českých a slovenských legionářů na Sibiři bývá v legionářské literatuře často opomíjenou tématikou, přestože se jedná o významnou část československé historie. Ve zkoumaném období položilo mnoho legionářů svůj život v bojích ruské občanské války, do které byli českoslovenští legionáři zataženi mnoha okolnostmi, přesto bude toto téma zohledněno spíše okrajově. Důraz v plánované diplomové práci bude kladen jednak na samotné obsazení magistrály a jednak na život legionářů, jejichž hlavním cílem se postupně stal návrat do vlasti, tedy do nově vzniklé samostatné Československé republiky, o jejíž vznik se kromě dalších aspektů nejvíce zasloužili právě českoslovenští legionáři v Rusku. Dané téma pak bude zpracováno na základě práce s archivními zdroji, primárními prameny a literaturou.cs
dc.format71 s. (140 452)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlegionářics
dc.subjectprvní světová válkacs
dc.subjectvladivostokcs
dc.subjecttranssibiřská magistrálacs
dc.subjectčeská družinacs
dc.titleČeskoslovenští legionáři na cestě do Vladivostoku.cs
dc.title.alternativeThe Czechoslovak Legionaries on their Way to Vladivostok.en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis focuses to the Czechoslovak Legionaries operating in Russia in the period 1918-1920. The aim of this diploma thesis is to present and analyze the major events they had led to occupy the Trans-Siberian Railway by Czechoslovak Legionaries in 1918. This issue includes analysis two-year stay the legionaries in Siberian and their daily lives in the train. The operation and life of Czech and Slovak legionaries in Siberia are often neglected topic in legionary literature although it is signiciffant part of Czechoslovak history. During examined period the many legionaries laid down their lives in the Russian Civil War, however this topic will be taken into account rather marginally. The emphasis is placed to occuped the Trans-Siberian Railway by the Legionaries and to live Legionaries on the Siberian, on the Legionaries who wanted to return to their homeland, into newly established independent Czechoslovak Republic whose creation was, among other aspects, most contributed the Czechoslovak Legionaries in Russia. This topic will be processed on the basic of archive resources, primary sources and literature.en
dc.subject.translatedczechoslovak legionariesen
dc.subject.translatedworld war ien
dc.subject.translatedtrans-siberian railwayen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Hauerova - posudek O.pdfPosudek oponenta práce433,15 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho Bocek.pdfPosudek vedoucího práce596,73 kBAdobe PDFView/Open
Hauerova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce282,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.