Title: Právo na informace
Other Titles: Right to information
Authors: Jérlingová, Ivana
Advisor: Mates, Pavel
Referee: Podhrázký, Milan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4066
Keywords: právo na informace;veřejná správa;povinný subjekt;osobní údaje;soukromí;infozákon;judikatura;zahraniční úprava
Keywords in different language: right to infromation;government;public bodies;privacy;personal data;freedom of information act;case law;foreign treatment
Abstract: Práce se zaměřuje na problematiku práva na informace v souvislosti se svobodným přístupem k informacím. V první kapitole vymezuje pojmy informace, soukromí, osobní údaje a samotnou problematiku práva na informace. V druhé kapitole jsou shrnuta historická východiska, vývoj zakotvení tohoto práva v mezinárodním právu v OSN, Radě Evropy a Evropské unii a kapitolu uzavírá shrnutí ústavněprávní úpravy práva na informace v České republice. V kapitole třetí je analyzován zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ? proces jeho přijetí, jeho členění, základní pojmy a proces podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace v režimu tohoto zákona. V kapitole páté jsou shrnuty zajímavé judikáty, které se týkají dané problematiky jako například zveřejňování platů zaměstnanců veřejné správy apod. Kapitola šestá se zabývá srovnáním české právní úpravy práva na svobodný přístup k informacím s právními úpravami jiných států: Švédska, USA, Velké Británie, Francie, Německa, Slovenska či Maďarska.
Abstract in different language: My thesis focuses on the issue of right to information in connection with the free access to information. The first chapter defines the concepts of information, privacy, personal data and the issue of right to information itself. The second chapter summarizes the historical background, development of the regulation of this right in international law at the UN, Council of Europe and the European Union and the chapter concludes with a summary of the constitutional rights of information modifications in the Czech Republic. The third chapter analyzes the Act No. 106/1999 Coll., On Free Access to Information - the process of its adoption, its structure, basic concepts and the process of submitting and processing requests for information under this Act. The fifth chapter summarizes the interesting cases relating to the issues such as disclosure of salaries of civil servants, etc. Chapter six deals with a comparison of Czech legislation of the right of free access to information to similar laws of the other countries: Sweden, USA, Great Britain, France, Germany, Slovakia and Hungary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivana Jerlingova_Diplomova prace.pdfPlný text práce908,59 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jerlingova-Mates.pdfPosudek vedoucího práce704,81 kBAdobe PDFView/Open
DP-Jerlingova-Podhrazky.pdfPosudek oponenta práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
DP-Jerlingova-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce676,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.