Název: Sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení
Další názvy: Social service and the role of NGOs in social security
Autoři: Krejsová, Kristýna
Vedoucí práce/školitel: Vacík, Antonín
Oponent: Kostadinovová, Ilona
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4070
Klíčová slova: sociální služby;sociální zabezpečení;nestátní neziskové organizace
Klíčová slova v dalším jazyce: social services;social security;NGOs
Abstrakt: Předložená diplomová práce zpracovává téma ?sociální služby a úloha nestátních organizací v sociálním zabezpečení?. Uvedené téma je členěno do šesti kapitol s dvaadvaceti podkapitolami a osmnácti oddíly. V první kapitola se zabývá výkladem pojmů vážících se k tématu diplomové práce. V druhé kapitole je zaměřena na analýzu zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Třetí kapitola obsahuje přehled a rozbor strategických a koncepčních dokumentů, přičemž samostatná podkapitola je věnována Komunitnímu plánu sociálních služeb na území města Plzně. Čtvrtá kapitola pak není příliš obsáhlá, neboť je zaměřená na judikaturu, avšak soudních sporů není mnoho, jednak z důvodů mladé právní úpravy této oblasti a jednak z důvodů závislosti uživatelů na poskytovatelích sociálních služeb. Věnovala jsem se tedy příkladu týkajícímu se přiznání příspěvku na péči správním orgánem. V páté kapitole diplomové práce uvažuji nad úskalími současné právní úpravy, které se týkají především financování, a zároveň v úvaze de lege ferenda navrhuji povinné zpracovávání komunitních plánů a implementaci monitoringu sociálních služeb jakožto nástrojů efektivního čerpání a využívání veřejných finančních zdrojů. V další kapitole se věnuji zákonným podmínkám poskytování sociálních služeb v Evropské unii a ve Švýcarsku.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the topic "social services and the role of NGOs in social security." The topic is divided into six chapters and subchapters of eighteen twenty-two sections. The first chapter deals with the interpretation of terms pertaining to the thesis topic. The second chapter focuses on the analysis of Act No. 108/2006 Coll. on social services. The third chapter contains an overview and analysis of strategic and conceptual documents, with a separate subchapter is devoted to community social services plan in the city of Pilsen. The fourth chapter is not too extensive, since it is focused on the case, but not a lot of litigation, both because of this young field of legislation and also for reasons depending on the users of social services. So I gave an example concerning the granting of care allowance Administration. In the fifth chapter of thesis ponder pitfalls of current legislation relating to its financing, and also in consideration de lege ferenda propose compulsory community treatment plans and monitoring the implementation of social services as tools for effective implementation and use of public funds. The next chapter is devoted to the statutory requirements of providing social services in the European Union and Switzerland.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KSP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP FINAL.pdfPlný text práce628,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejsova-1.pdfPosudek vedoucího práce477,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krejsova-2.docPosudek oponenta práce439 kBMicrosoft WordZobrazit/otevřít
Krejsova Kristyna.pdfPrůběh obhajoby práce291,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4070

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.