Title: SPD jako pravicově populistický subjekt
Other Titles: SPD as a right-wing populist entity
Authors: Dobrá, Jana
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40707
Keywords: hnutí spd;tomio okamura;populismus;politický program;volební program
Keywords in different language: spd movement;tomio okamura;populism;political programme;election programme
Abstract: Obsahem bakalářské práce je analýza českého hnutí SPD. Hlavním cílem je zjistit, zda se jedná o populistický subjekt, či nikoliv. V akademické obci prozatím neexistuje shoda na definici populismu, avšak existuje několik základních přístupů, jak je možno populismus uchopit. Konkrétně lze na populismus nahlížet jako na specifický politický styl, politickou strategii nebo jako na neúplnou ideologie. Ve své práci jsem využila posledního zmíněného přístupu, se kterým přichází politický vědec Cas Mudde. K jeho teorii jsem přidal takzvané "jádrové znaky populismu" autora Francisca Panizzi. Těmito znaky jsou: 1) lidé a elity jako homogenní skupiny; 2) antagonistický vztah mezi lidem a elitou; 3) lid jako morální suverén. V analytické části mé práce je pozornost zaměřena na oficiální politický a volební program hnutí a aktivity hnutí na sociální síti Facebook. Pokud dojde k naplnění některého z vydefinovaných "jádrových znaků populismu", je programový bod nebo příspěvek na sociálních sítích označen jako populistický. Záměrem této bakalářské práce je zjistit, zda programatika hnutí a aktivity na sociální síti vykazují známky populismu, na základě čehož se snažím určit, zda můžeme skutečně označit SPD jako populistický subjekt.
Abstract in different language: The content of my bachelor thesis is an analysis of the Czech SPD movement. The main goal was to find out whether it was a populist entity or not. There is no consensus on the definition of "populism" within the academic community, but there are several basic approaches on how to understand populism. It might be a specific political style, a strategy or what Cas Mudde defines as a thin-centered ideology. In my work I used the last approach. To his theory I added the findings of Fracisco Panizzi, who defined the so-called "core features of populism". These points are: 1) the people and the elites as homogeneous groups; 2) the antagonistic relationship between the people and the elites; 3) the people as a moral sovereign. In the analytical part of my work, the attention was focused on the official political and election programmes of the movement and their activities on the social network Facebook. If one of the defined "core features of populism" was fulfilled, then the programme point or social media post was marked as populist. The aim of this bachelor thesis was to find out whether the programmmes and social network activities show signs of populism and finally, whether we can really label the SPD as a populist entity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - 2020 Dobra.pdfPlný text práce390,98 kBAdobe PDFView/Open
BP_Dobra_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Dobra-bp-pol-opo-t.pdfPosudek oponenta práce702,44 kBAdobe PDFView/Open
Dobra.pdfPrůběh obhajoby práce254,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40707

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.