Title: Skotská národní strana mezi separatismem a secesionismem
Other Titles: Scottish National Party Between Separatism and Secessionism
Authors: Hošinská, Eliška
Advisor: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Referee: Rosůlek Přemysl, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40718
Keywords: separatismus;secesionismus;snp;nacionalismus;skotsko
Keywords in different language: separatism;secessionism;snp;nationalism;scotland
Abstract: Cílem bakalářské práce je aplikovat koncepty separatismus a secesionismus na konkrétní příklady ve Skotské národní straně (SNP), jinými slovy pozorovat snahy o osamostatnění či požadavky na větší autonomii v jednotlivých obdobích existence této nacionalistické strany. Metodou pro dosažení daného cíle je analýza vybraných období činnosti SNP, například volebních programů a jejich naplnění v praxi. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V první části vysvětluji pojmy separatismus, secesionismus a nacionalismus. V další (empirické) části práce nejprve popisuji skotský nacionalismus před vznikem SNP a události, které vedly k jejímu založení. Dále se věnuji historii této strany od roku 1934 až do února roku 2020 a zaměřuji se na období, kdy měla SNP secesionistické snahy a kdy spíše snahy separatistické. V závěru hodnotím získané poznatky a důvody separatistických a secesionistických snah SNP v daných obdobích.
Abstract in different language: The aim of the bachelor's thesis is to apply the concepts of separatism and secessionism to specific examples in the Scottish National Party (SNP), in other words to observe efforts to become independent, or demands for greater autonomy in various periods of existence of this nationalist party. The method for achieving the given goal is the analysis of selected periods of SNP activity, for example election programs and their fulfilment in practice. The thesis is divided into two parts. In the first part I explain the concepts of separatism, secessionism and nationalism. In the next (empirical) part of the thesis, I first describe Scottish nationalism before the SNP was founded and the events that led to its establishment. Then I deal with the history of this party from 1934 to February 2020 and focus on the period when the SNP had secessionist efforts and when rather separatist efforts. In conclusion I evaluate the acquired knowledge and the reasons for the separatist and secessionist efforts of the SNP in the given periods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace_Hosinska.pdfPlný text práce927,93 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_BAS_VED_Hosinska.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Hosinska.pdfPosudek oponenta práce2,42 MBAdobe PDFView/Open
Hosinska.pdfPrůběh obhajoby práce321,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40718

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.