Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPiknerová Linda, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorJurík, Martin
dc.contributor.refereePonížilová Martina, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-22
dc.date.accessioned2020-11-10T00:32:09Z-
dc.date.available2019-4-30
dc.date.available2020-11-10T00:32:09Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier80931
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40720
dc.description.abstractTato bakalářská práce pojednává o geopolitickém významu Džibutska, malého státu situovaného při průlivu Bab-al-Mandab, spojujícím Rudé moře s Adenským zálivem v Indickém oceánu. Jejím hlavním cílem je analyzovat geopolitické postavení Džibutska ve vztahu k vybraným světovým mocnostem. Chce také objasnit, proč se jedná o významný škrtící bod a jak funguje. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a empirickou. První kapitola obsahuje především teoretickou část a definuje všechny aspekty pojmu "škrtící bod" včetně jejich příkladů. Patří mezi ně Hormuzský průliv, Suezský průplav a průliv Bab al-Mandab. Stejnou problematikou jako tato kapitola se zabývali také dva autoři, Alfred Thayer Mahan a Drago Ionu Pala. Druhá kapitola otevírá empirickou část práce a pojednává o geopolitickém postavení Džibutska v Africkém rohu a jeho vnitřním fungování. První podkapitoly jsou věnovány analýze Džibutska a jeho politického režimu. Další podkapitola rozebírá postavení Džibutska v mezivládním úřadu pro rozvoj (IGAD). Hlavním tématem probíraným v této části jsou však vztahy mezi Džibutskem a Etiopií, protože mají pro Džibutsko v regionálním kontextu největší význam. Ve třetí a závěrečné kapitole se tato bakalářská práce zabývá analýzou činnosti vybraných vnějších aktérů, tj. USA, Číny, Francie a Japonska. Každý z těchto států má na území Džibutska svou vlastní vojenskou základnu. Jejich aktivity v zemi jsou významné pro Džibutsko i pro ně samotné.cs
dc.format57 s. (103 326 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdžibutskocs
dc.subjectgeopolitikacs
dc.subjectškrtící bodcs
dc.subjectafrický rohcs
dc.subjectvojenské základny v africecs
dc.subjectprůliv bab-al-mandabcs
dc.subjectigadcs
dc.subjectzahraniční politikacs
dc.subjectetiopiecs
dc.subjectusacs
dc.subjectjaponskocs
dc.subjectfranciecs
dc.subjectčínacs
dc.titleDžibutsko: nový škrtící bod v Africe?cs
dc.title.alternativeDjibouti: a new choke point in Africa?en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the geopolitical importance of Djibouti, a small state located in the Horn of Africa at the Bab-al-Mandab Strait connecting the Red Sea with the Gulf of Aden in the Indian Ocean. Its main goal is to analyze the geopolitical position of Djibouti in relation to selected world powers. It wants also to clarify why it is an important choke point and how it works. The presented paper is divided into two parts, theoretical and empirical. The first chapter mainly includes the theoretical part and defines all aspects of the term "choke point", including their examples. These include the Strait of Hormuz, the Suez Canal, and the Bab al-Mandab Strait. There are also two authors who dealt with the issue of choke points, Alfred Thayer Mahan and Drago Ionu Pala. The second chapter opens the empirical part of the work and deals with the geopolitical position of Djibouti in the Horn of Africa and its internal functioning. The first subchapters are devoted to the analysis of Djibouti and its political regime. The next subchapter analyzes the position of Djibouti in the Intergovernmental Authority on Development (IGAD). However, the main topic discussed in this section is relations between Djibouti and Ethiopia, because they have the greatest importance for Djibouti in the regional context. In the third and final chapter, this bachelor's thesis deals with the analysis of the activities of selected external actors, ie the USA, China, France, and Japan. Each of these states has its own military base in the territory of Djibouti and their activities in the country are significant for Djibouti and for themselves.en
dc.subject.translateddjiboutien
dc.subject.translatedgeopoliticsen
dc.subject.translatedchoke pointen
dc.subject.translatedhorn of africaen
dc.subject.translatedmilitary bases in africaen
dc.subject.translatedbab-al-mandab straiten
dc.subject.translatedigaden
dc.subject.translatedforeign policyen
dc.subject.translatedethiopiaen
dc.subject.translatedusaen
dc.subject.translatedjapanen
dc.subject.translatedfranceen
dc.subject.translatedchinaen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurik_bakalarska_prace.pdfPlný text práce616,1 kBAdobe PDFView/Open
BP_MV_OPO_Jurik.pdfPosudek oponenta práce2,43 MBAdobe PDFView/Open
BP_MV_BAS_ved_Jurik.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Jurik.pdfPrůběh obhajoby práce320,31 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40720

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.