Title: Volební kampaň ve volbách do Evropského parlamentu 2019
Authors: Střesková, Anna Elizabeth
Advisor: Krčál Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Sychra Zdeněk, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40737
Keywords: politický marketing;analýza;volební kampaň;politické strany;evropský parlament;volby;sociální sítě;facebook;tematické vlastnictví
Keywords in different language: political marketing;analysis;election campaign;political parties;european parliament;election;social media;facebook;issue ownership
Abstract: Tato bakalářská práce se soustředí na analýzu volební kampaně ve volbách do Evropského parlamentu, které se konaly v květnu 2019. Volební kampaň je analyzována z pohledu politického marketingu. Práce je rozdělena na dvě části. První část popisuje teoretický rámec politického marketingu a využití sociálních sítí jakožto jeho nástroje, volebních kampaní, konceptu tematického vlastnictví a voleb do Evropského parlamentu . Druhá část obsahuje analýzu. Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat volební kampaně vybraných politických stran (ANO, ODS, Pirátská strana, STAN/TOP 09, KDU-ČSL, KSČM) a zjistit hlavní témata. Na základě analýzy jejich programů jsem za hlavní témata mohla označit hospodářství (vnitřní trh, čtyři svobody), bezpečnost a budoucnost EU za hlavní témata. Analýza profilů na Facebooku těchto stran ukázala, že nejčastěji sdílenými tématy zde byla bezpečnost a zemědělství. Nejaktivnější stranou (na základě počtu sdílených příspěvků) byla strana SPD a strany, které Facebook správně využívaly jako marketingový nástroj byla Pirátská strana a TOP 09. Poslední odpovědí na otázku týkající se Facebooku je následující. Není zde žádná spojitost mezi četností příspěvků na Facebooku a výsledky voleb - ANO, vítězná strana, sdílela nejméně příspěvků. Nakonec bylo zjištěno, že bezpěčnost lze označit za temtické vlastnictví strany ANO.
Abstract in different language: This thesis is focused on analysis of election campaign in European Parliament election which took place in May 2019. The election campaign is analyzed from the perspective of political marketing. Thesis is developed into two parts. The first part provides theoretical background of political marketing and use of social media as its tool, election campaigns, the concept of issue ownership and the European Parliament election. The second part includes analysis. The main aim of my thesis was to analyze electoral campaigns of chosen parties (ANO, ODS, Pirátská strana, STAN/TOP 09, KDU-ČSL, KSČM) a to find the main themes. Based on the analysis of their programs I could identify economy (internal market, four freedoms), security and future of the EU as the main themes. The analysis of parties´ Facebook pages showed that, the most posted themes there were security and agriculture. The most active (based od the number of posts) party was SPD and the parties which used Facebook as their marketing tool properly were Piráti and TOP 09. The last of answers related to Facebook is following. There is no connection between the frequency of Facebook posts and the election results - ANO, the winning party, shared the least posts. Finally, it was detected, that security can be labeled as the ownership of ANO.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARKA2020final!.pdfPlný text práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
BP_Streskova_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
bp_mv_opo_Streskova.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Streskova.pdfPrůběh obhajoby práce232,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.