Title: Efektivní přístupy ve vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v předškolním období
Other Titles: Effective approaches in education of children with Asperger syndrome in pre-school period
Authors: Barancová, Michaela
Advisor: Slowík Josef, PhDr. Ph.D.
Referee: Ullmanová Jiřina, Mgr. et Bc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40756
Keywords: mateřská škola;děti;aspergerův syndrom;poruchy autistického spektra;efektivní přístupy
Keywords in different language: kindergarten;children;asperger's syndrome;autism spectrum disorders;effective approaches
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o efektivních přístupech ve vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v předškolním období. V teoretické části se zabýváme problematikou Aspergerova syndromu, počínaje poruchami autistického spektra, historií poznávání Aspergerova syndromu, až po charakteristiku osob s tímto syndromem a oblastmi obtíží, které jsou s ním spojeny. Práce se zabývá přístupy ve výchově a vzdělávání dětí s tímto syndromem. Nejsou opomenuty emoce dětí s tímto syndromem, jejich sociální a komunikační dovednosti ani metody jejich nácviku. V praktické části jsou uvedeny dvě kazuistiky, první před-výzkumná metoda - rozhovor a dotazníkové šetření. Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda rodiče, učitelé a asistenti pedagoga využívají doporučené metody, přístupy, postupy a pomůcky při výchově a vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem, a zároveň popsat ty, které jsou nejčastěji používány a současně se osvědčily.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with effective approaches in education of children with Asperger syndrome in pre-school period. In the theoretical part we focus on Asperger syndrom topic, starting with autism spectrum disorders, case history of Asperger syndrom, chararacteristics of person being affected by Asperger syndrome, ending with areas of difficulties that are associated with Asperger syndrome. The thesis focus on approaches in education of children with Asperger syndrome. In addition is mentions about emotions of childrens having Asperger syndrome, their social and comunication skills as well as their practicing methods. There are two case studies presented in the practical part, the first pre-research method - interview and questionnaire survey. The main goal of my bachelor thesis was to find out whether parents, teachers and teaching assistants use recommended methods, approaches, procedures and aids in the upbringing and education of children with Asperger's syndrome and also to describe the most commonly used and proven and effective approaches, methods and aids in education of children with Asperger's syndrome.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Barancova.pdfPlný text práce923,26 kBAdobe PDFView/Open
Barancova OP.pdfPosudek oponenta práce529,44 kBAdobe PDFView/Open
Babicova O.pdfPrůběh obhajoby práce17,67 kBAdobe PDFView/Open
Babicova VP.pdfPosudek vedoucího práce199,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40756

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.